นโยบายคุณภาพ1. ผลิตมหาบัณฑิตทั้งในสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพระดับสากล
2. สร้างสรรค์และเผยแผ่ผลงานวิจัยขั้นสูงที่มีมาตราฐานและเป็นที่ยอมรับ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ อันสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินมาตราการการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ

Contact Email : human_resource@info.com


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง TQF


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม QA.01 - QA.31

  • แบบฟอร์ม QA.01 - QA.31
  • ผลการประเมินสถาบัน 2553

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คู่มือการประกันคุณภาพ สกอ. 2553

  • คู่มือการประกันคุณภาพ สกอ. 2553

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำนักนโยบายและแผน มออ.


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มแผนและงบประมาณ

  • แบบฟอร์มแผนและงบประมาณ
  • คู่มือการประเมินฯ สมศ. รอบสาม
  • แผนยุทธศาสตร์ มออ. 2554-2558