ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานการจัดการศึกษาขั้นสูง ที่มีมาตราฐานระดับสากล

พันธกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองคืการภาพเอกชน โดยปรับการใช้บริการทาวิชาการจากประสบการณืของชุมชน เพื่อการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเศรษฐกิจ และการบริหารการจัดการ การปกครองตามระบบประชาธิปไตย

มหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อความสำเร็จ เพื่ออนาคต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์