Ph.D. บทนำ

 

 

บทนำ

การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้า การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับพัฒนาขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสร้างศักยภาพให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างบุคลากรระดับสูงของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัยในขั้นสูง สามารถบุกเบิกงานวิจัยอย่างลึกซึ้งและอิสระ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการศึกษา และผลิตบุคลากรนักวิจัยที่มีความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างลึกซึ้งและมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับประเทศต่อไป

หลักสูตรที่แนะนำ

Master of Public Administration (Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Master of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า