รับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรง
พร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

หลักสูตร (MDTI : IM)

หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.ม.) ในรูปแบบออนไลน์
กลุ่มเชี่ยวชาญ : การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
Specialization in Digital Technology Innovation Management  

Mobirise Website Builder

" พัฒนาคุณด้วยหลักสูตรคุณภาพเพื่อก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคต "

เกี่ยวกับหลักสูตร

Innovation Management เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล โดยผสมผสานประยุกต์นำความรู้จากผู้ประกอบการและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ครอบคลุมองค์ความรู้การบริหารจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล โดยผู้เข้ารับการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง หรือสามารถประยุกต์นำความรู้ไปใช้บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบจากผู้ประกอบการภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ มุ่งเน้นถ่ายทอดให้ความรู้และประสบการณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประกอบธุรกิจหรือพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงฝึกประสบการณ์จริงจากการทำโครงงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้และทักษะพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้บริหารด้านนวัตกรรมดิจิทัลขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์

Mobirise Website Builder

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร

1. มีความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดและทฤษฎีด้านนวัตกรรม อาทิ การสังเคราะห์นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม นวัตกรรมทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
2. มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยทางธุรกิจ กระบวนการการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบจำลองธุรกิจ การบริหารโครงการ กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด และการตลาดดิจิทัล
3. มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เทคโนโลยีระบบคลาวด์ การพัฒนาโปรแกรมด้วยไพทอน ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การคุ้มครองและการบริหารข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชั่นดิจิทัล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายดิจิทัลและกฎระเบียบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

Mobirise Website Builder

ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี

ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร แต่นักศึกษาสามารถวางแผนเวลาการเรียนเองได้
เนื่องจากเป็น online โดยแต่ละรายวิชาจะใช้เวลา 23 ชั่วโมง

Mobirise Website Builder

ท่านเลือกศึกษาได้ ทุกที่ ทุกเวลา 

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการ CANVAS ซึ่งให้ความสะดวกและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลาของท่านได้มากขึ้น
โดยท่านสามารถเลือกจัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตนเองในลักษณะ Anywhere Anyone Anytime
แต่อยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด

ทำไม่ต้องเลือกเรียนหลักสูตรนี้

เป็นหลักสูตรออไลน์ที่ออกแบบสำหรับท่านที่ต้องการจัดสรรเวลาการศึกษาด้วยตนเองในลักษณะ “Anywhere Anyone Anytime” โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน จัดการเรียนการสอนผ่านระบบปฏิบัติการ “Skill Lane” ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยมีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์การเรียนผ่านระบบที่ทันสมัยเสมือนทำการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง

“IM” ช่วยให้ท่านสร้างนัตกรรมเป็นของตนเอง หรือต้องการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการองค์กร หรือต้องการเป็นผู้ประกอบกิจการ ตอบโจทย์ต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งท่านจะได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมควบคู่กับความรู้ด้านการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประกอบธุรกิจหรือนำไปบริหารจัดการภายในองค์กร ตอบโจทย์การสร้างนวัตกรรมและประกอบกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

Mobirise Website Builder

รูปแบบการเรียน

Mobirise Website Builder

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

Mobirise Website Builder

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร (โดยประมาณ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 149,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน 2 แบบวิชาชีพ
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ* 18
3. หมวดวิชาเฉพาะเลือก 12
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ 6
6. หมวดการสอบประมวลความรู้ -
รวม ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน 2 แบบวิชาชีพ กลุ่มเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
(Specialization in Digital Technology Innovation Management)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4826001 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
4826061 การโปรแกรมด้วยไพทอน 1
4826076 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 1
4826071 การบริหารโครงการ
4826070 แบบจำลองธุรกิจ
4826041 การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4826042 การสังเคราะห์นวัตกรรม
4826024 กฎหมายดิจิทัลและกฎระเบียบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4826025 พื้นฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826075 การตลาดดิจิทัล(หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826043 กระบวนการการคิดเชิงออกแบบ
4826044 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4826045 นวัตกรรมทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
4826046 พาณิชยกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม
4826028 กรอบปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826064 ปัญญาประดิษฐ์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826063 เทคโนโลยีระบบคลาวด์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826072 วิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับธุรกิจดิจิทัล(หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826078 การวิจัยทางธุรกิจ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826074 กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826073 โซลูชั่นดิจิทัลและการพัฒนาซอฟต์แวร์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4726093 การค้นคว้าอิสระ
Mobirise
สมัครเรียน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว (เสื้อเชิ๊ตสีขาว/สูท เขียนชื่อ – สกุล หลังรูป) 1 รูป
2. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ถ่ายย่อ A4 2 ฉบับ
3. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
**เอกสารทุกประเภทแปลงไฟล์เป็น Jpg

การส่งหลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนในรูปแบบของไฟล์ Jpg
มาที่ อีเมล : info@sau.ac.th หรือ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 02-807-4500
แฟกซ์ : 02-807-4528-30 ได้ตั้งแต่วันนี้

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทร 02-807-4500

ติดต่อสอบถาม 
    Email : info@sau.ac.th
    โทรศัพท์ : 02-807-4500
    แฟกซ์ : 02-807-4528-30