รับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรง
พร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

หลักสูตร SE  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
(Master of Science Program in Management of Digital Technology Innovation) (MDTI)
กลุ่มเชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมซอฟต์แวร์(Specialization in Software Engineering)

" พัฒนาคุณด้วยหลักสูตรคุณภาพเพื่อก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคต "

เกี่ยวกับหลักสูตร 

Software Engineering เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยนำหลักการและทฤษฎีทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่การดำเนินการโครงการ การวางแผนงาน การกำหนดขอบเขต การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การติดตั้ง ตลอดจนการบำรุงรักษา การจัดเก็บข้อมูล การควบคุมคุณภาพและความมั่นคงของระบบซอฟต์แวร์ ทั้งนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้จากผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์จริงในด้าน Software Engineering รวมถึงการเรียนการสอนที่เน้นทำโครงงานเป็นฐาน (Project based learning) จากกรณีศึกษา (Case study) ที่จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติจนมีทักษะและความเชี่ยวชาญ โดยที่จะทำให้ผู้เข้ารับการศึกษามีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร

1. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตลอดจนสามารถนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการได้อย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
3. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในคิด วิเคราะห์ ออกแบบ การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการจัดการข้อมูล 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

1. ผู้ที่ต้องการ Reskill/Upskill ด้าน Software Engineering โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้มาก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและรายได้ เนื่องจากเป็นสาขางานซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรอย่างมาก
2. ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ด้วยจากในยุคการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลที่องค์กรส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะด้าน Software Engineering  

ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี 

ผู้เรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายใน 1.5 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับการจัดสรรเวลาของผู้เรียน
เนื่องจากการศึกษารายวิชาของหลักสูตรเป็นแบบคอร์สออนไลน์สามารถเรียนเวลาใดก็ได้
ภายใต้กรอบเงื่อนไขระยะเวลาตามข้อกำหนดของหลักสูตร

ทำไม่ต้องเลือกเรียนหลักสูตรนี้

 • Software Engineering เป็นทักษะสำคัญที่องค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต้องการ 
  ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหลายๆ กระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานขององค์กร แต่จะทำอย่างไรให้ซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้นั้นมีความถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานรวมถึงมีประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์นั้นสูงสุด ซึ่งทำให้ทุกองค์กรจะต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านระบบซอฟแวร์โดยตรงมาเป็นผู้ดูแล เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในองค์กรที่มีผลต่อความเสียหายมหาศาล จึงทำให้ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้จึงมีโอกาสหางานได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าสายอาชีพอื่น
 • Reskill และ Upskill สู่สายอาชีพใหม่เพิ่มความก้าวหน้าและความมั่นคง
  หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อ Reskill ให้กับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Software Engineering มาก่อน รวมถึงคนที่มีพื้นฐานมาแล้วก็สามารถ Upskill ต่อยอดความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิศวกรซอฟต์แวร์มืออาชีพได้เช่นกัน
 • เรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Engineeing ตัวจริงจากองค์กรชั้นนำ 
  คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีทั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้าน Software Engineering มาอย่างยาวนาน ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จึงมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์จากมืออาชีพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • มีโอกาสทำโครงงาน (Project) กับมืออาชีพเสริมทักษะที่สามารถใช้งานได้จริง
  ผู้เรียนในหลักสูตรจะมีโอกาสทำ Project จริงเพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถทำงานได้จริง เสริมด้วยการแชร์ความรู้และประสบการณ์กับผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานในองค์ระดับมืออาชีพ เปิดวิสัยทัศน์และเครือข่ายในการทำงานให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 • รูปแบบการเรียนออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่น
  การเรียนในหลักสูตรเป็นรูปแบบคอร์สออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีคุณภาพทำให้มีความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาการเรียนด้วยตนเองสามารถเรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้
 • สายงานเมื่อจบหลักสูตร Software Engineering
  วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
  ฐานเงินเดือน 30,000 – 100,000 บาท
  นักวิเคราะห์ระบบ (Software Analyst)
  ฐานเงินเดือน 30,000 – 100,000 บาท
  นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ธุรกิจ (Business Analyst)
  ฐานเงินเดือน 30,000 – 100,000 บาท
  นักพัฒนาระบบ (Programmer / Developer)
  ฐานเงินเดือน 25,000 – 100,000 บาท
  นักทดสอบระบบ (Software Tester)
  ฐานเงินเดือน 25,000 – 100,000 บาท
  นักออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Software Architect)
  ฐานเงินเดือน 35,000 – 100,000 บาท
  ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Project Manager)
  ฐานเงินเดือน 45,000 – 100,000 บาท
  ผู้ตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ (SQA)
  ฐานเงินเดือน 35,000 – 100,000 บาท
  เจ้าของกิจการซอฟต์แวร์ (CEO/ Tech Startup)
  ฐานเงินเดือน 500,000 – 10,000,000 บาท

รูปแบบการเรียน

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร (โดยประมาณ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 149,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน 2 แบบวิชาชีพ
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ* 18
3. หมวดวิชาเฉพาะเลือก 12
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ 6
6. หมวดการสอบประมวลความรู้ -
รวม ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน 2 แบบวิชาชีพ กลุ่มเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์(Specialization in Software Engineering)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4826001 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
4826051 การพัฒนาเรซพอนซีฟเว็บไซต์
4826052 การโปรแกรมด้วยภาษาจาวาสคริปต์
4826053 การโปรแกรมด้วยภาษาจาวาสคริปต์ขั้นสูง
4826054 การจัดการฐานข้อมูล 
4826055 การพัฒนาเดฟออพขั้นพื้นฐาน
4826068 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้(หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826071 การบริหารโครงการ  (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826056 การพัฒนาแบ็คเอนด์ 
4826057 การสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบฟูลสแต็ก
4826058 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
4826059 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
4826061 การโปรแกรมด้วยไพทอน 1
4826062 การโปรแกรมด้วยไพทอน 2
4826069 การออกแบบส่วนอินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้(หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826030 ความปลอดภัย กฎหมาย และจริยธรรม ทางเทคโนโลยีดิจิทัล (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826064 ปัญญาประดิษฐ์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826065 การจัดการผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826066 ความรู้พื้นฐานความปลอดภัยของเว็บ(หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826067 การโปรแกรมเพื่อการแสดงผลข้อมูลแบบวิชวล(หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826078 การวิจัยทางธุรกิจ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4726093 การค้นคว้าอิสระ

สมัครเรียน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว (เสื้อเชิ๊ตสีขาว/สูท เขียนชื่อ – สกุล หลังรูป) 1 รูป
2. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ถ่ายย่อ A4 2 ฉบับ
3. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
**เอกสารทุกประเภทแปลงไฟล์เป็น Jpg

การส่งหลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนในรูปแบบของไฟล์ Jpg
มาที่ อีเมล : info@sau.ac.th หรือ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 02-807-4500
แฟกซ์ : 02-807-4528-30 ได้ตั้งแต่วันนี้

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทร 02-807-4500

ติดต่อสอบถาม 
  Email : info@sau.ac.th
  โทรศัพท์ : 02-807-4500
  แฟกซ์ : 02-807-4528-30