คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
    - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันบัณฑิตที่ผลิตออกไปจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ การพัฒนาซอฟแวร์ที่ทันสมัย ให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่จะนำไปใช้ในองค์กรให้มากที่สุด เพื่อเกิดความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบมัลติมีเดีย วิศวกรเครือข่าย นักออกแบบระบบเครือข่าย นักบริหารฐานข้อมูลของภาครัฐและเอกชน นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิจัยคอมพิวเตอร์ และประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ