มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้และคุณธรรมสามารถสร้างองค์ความรู้ และประยุกต์เทคโนโลยีทั้งระดับสากลและท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัย ชี้นำสังคมด้วยการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ แก่ชุมชน ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้กำหนดพันธกิจจหลัก ดังนี้
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
          
          
พัฒนาหลักสูตรทันสมัย พัฒนาศักยภาพ เพื่อโอกาสสูงสุดในการทำงาน และก้าวสู่มืออาชีพอย่างมั่นใจ
                    
พัฒนานักศึกษาให้รู้จริง ทำจริง สนุกกับการเรียนรู้ ปลอดภัย คุ้มค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสำเร็จ
           
เปิดโอกาสให้นักศึกษาก้าวสู่ระดับโลก พร้อมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
              
   

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th