มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2516 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถ รู้จริง ทำจริง และ มีจริยธรรมสู่สังคมไทยมากว่า 41 ปี จนถึงปัจจุบัน
ปีที่ก่อตั้ง: 2516
พื้นที่: 93 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา
นักศึกษา: จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน 9,119 คน
คณะวิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษา รวม 22 หลักสูตร
มาตรฐาน: ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสภาวิศวกร (กว.) และมาตรฐานสากล ISO 9001
สถานที่ตั้ง: 19/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
ข้อมูลติดต่อ: โทร: 0-2807-4500; E-mail: info@sau.ac.th
 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th