สวัสดิการสำหรับนักศึกษา
    ห้องพยาบาล กองทุนเงินให้กู้ยืเพื่อการศึกษา
   
    ศูนย์วัฒนธรรม สำนักหอสมุดมาตราฐาน ISO 9002
   
    ห้องปฎิบัติการอินเตอร์เน็ต ฟรี Wireless
   
    หอพัก ศูนย์ภาษา
   

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th