เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย : เป็นสถาบันที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญความรู้ คู่การปฏิบัติ
  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย : บัณฑิตมีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี
  ปรัชญามหาวิทยาลัย : วิริเยน ทุกฺขขมจฺเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
  วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยชั้นนำ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การปฎิบัติจริง
         • มหาวิทยาลัยชั้นนำ หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยที่นำในด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้วย
        การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน

         • บัณฑิตที่มีคุณภาพ หมายถึง บัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริง เป็นคนดีของสังคม

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th