คณะ
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 
ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน 7 สาขาวิชาดังนี้
 
  1.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  2.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 6. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 7. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 8. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
 
  ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้
 
  1. สาขาวิชาการบัญชี 4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. สาขาวิชาการเงิน 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. สาขาวิชาการตลาด 6. ศูนย์บริการทางการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of arts and sciences)
 
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดสอน 4 สาขาวิชาดังนี้
 
  1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4. สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 

 
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
 
   คณะนิติศาสตร์ เปิดสอน 1 สาขาวิชาดังนี้
 
  1. สาขาวิชานิติศาสตร์
   
 
   หลักสูตรที่เปิดสอน 4 หลักสูตรดังนี้
   
  1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
  2. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
4. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
     
     
    สำนัก
 
     
  สำนักอธิการบดี สำนักนโยบายและแผน
  สำนักวิชาการ สำนักวิจัย
  สำนักหอสมุดกลาง สำนักทะเบียนและประมวลผล
  สำนักบริหารการเงินและพัสดุ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
      - แผนกการเงิน สำนักกิจการนักศึกษา
      - แผนกบัญชีและงบประมาณ    - แผนกทุนการศึกษา
      - แผนกพัสดุ
    ศูนย์
 
     
  ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ
  วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ ศูนย์ฝึกอบรม Training
    อื่นๆ
 
     
  สมาคมศิษย์เก่า ม.อ.อ. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
 


รวมเว็บข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ