ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

               
    ระบบทะเบียนออนไลน์     ปฏิทินการศึกษา  
    ค้นหาข้อมูลนักศึกษา ผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ แผนการเรียน     ปฎิทินการเรียนการสอน วันหยุด ตลอดทั้งภาคการศึกษา  
                 
        แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  
    ลงทะเบียน ลงทะเบียนเพิิ่ม แก้ไขการลงทะเบียน พิมพ์ใบลงทะเบียน     แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษา  
                 
         
    ประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนตลอดภาคการศึกษา     ระบบการสอนการสอบเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเทียบโอน  
                 
        เว็บไซต์หน่วยงาน  
    อีเมล์ มออ. สำหรับนักศึกษา และใช้สำหรับใช้งาน google app     ที่อยู่เว็บไซต์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทั้งหมด  
                 
        ประมวลภาพกิจกรรม  
    ค้นหาหนังสือ ตรวจสอบสถานะการยืมหนังสือ     ประมวลภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
                 
    ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา     ทุนการศึกษา  
    ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา      
                 
    ระบบแจ้งปัญหาออนไลน์          
    แจ้งปัญหาที่พบภายในมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์          
                 
 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์     19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160