ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ / บุคลากร

               
        ประกาศและคำสั่ง  
    จัดการเอกสารออนไลน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์     ประกาศคำสั่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
                 
        ระเบียบการและข้อบังคับ  
    อีเมล์ มออ. สำหรับอาจารย์/บุคลากร และใช้สำหรับใช้งาน google app      
                 
        ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายใน  
    ค้นหาข้อมูลนักศึกษา ผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ แผนการเรียน     ตรวจสอบ ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากร/อาจารย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
                 
        ระบบประเมินการเรียนการสอน  
    ตรวจสอบการลงทะเบียน ลงทะเบียนเพิิ่ม แก้ไขการลงทะเบียน พิมพ์ใบลงทะเบียน     ประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนตลอดภาคการศึกษา  
                 
    ข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์ / บุคลากร     ระบบบัญชี  
    แสดงข้อมูลของอาจารย์ / บุคลากร     บัญชีและระบบต่างๆที่ใช้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                 
    ระบบตัดเกรดออนไลน์     ระบบห้องสมุดออนไลน์  
    กรอกคะแนน สร้างกลุ่ม การออกเกรด     ค้นหาหนังสือ ตรวจสอบสถานะการยืมหนังสือ  
                 
    ระบบจองห้องเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์/บุคลากร     เว็บไซต์หน่วยงาน  
    จองห้องเรียนสอนชดเชย เพื่อสำรองห้องในการเรียนการสอน     ที่อยู่เว็บไซต์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทั้งหมด  
 
 
                 
    ระบบจองห้องประชุมออนไลน์สำหรับอาจารย์/บุคลากร     ปฏิทินการศึกษา  
    จองห้องประชุมเพื่อสำรองห้องในการจัดประชุม     ปฎิทินการเรียนการสอน วันหยุด ตลอดทั้งภาคการศึกษา  
                 
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)     แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  
    การบริหารการจัดการความรู้ บทความวิชาการ วารสาร      
                 
    ระบบแจ้งปัญหาออนไลน์     วารสารวิชาการ  
    แจ้งปัญหาที่พบภายในมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์      
                 
    ประเมิน อัตลักษณ์ ,เอกลักษณ์ ,สุนทรีภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม          
               
                 
 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์     19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160