Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192

           


กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการลดข้อจำกัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ให้ดำเนินการโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูงและเพิ่มความช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพ

ระหว่างศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาชั้นสูง

ในหลักสูตรสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและให้ผู้รับทุนเริ่มใช้คืนเงินกู้ โดยจะยึดโยงกับความสามารถในการหารายได้ในอนาคต

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน 
มีสัญชาติไทย
ไม่จำกัดรายได้ในครอบครัว 
ผู้กู้อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (โดยเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2526 เป็นต้นไป) 
มิได้เป็นผู้รับทุนรายเก่าของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เมื่อปี 2549, ปี 2551, ปี 2552
เป็นนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ใน ปีการศึกษา 2555

เป็นนักศึกษาผู้กู้ยืมกยศ.รายเก่า ที่เปลี่ยนระดับจากชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นระดับอุดมศึกษาในปี 2555 (กู้ต่อเนื่องรายใหม่)

   นศ. สามารถเปลี่ยนมาเลือกกู้ กรอ. ได้

ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้กู้ยืมค่าครองชีพเดือนล่ะ 2,200 บาท (เฉพาะนศ.ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี)

ให้กู้ยืมได้เฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ปี พศ. 2555 (สกอ. กำหนด)


สาขาวิชาที่ ม.อ.อ. สามารถกู้ได้ มีดังนี้

กลุ่มสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

      - การบัญชี (รหัสสาขา 003744)

      - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รหัสสาขา 003805)

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

      - วิทยาารคอมพิวเตอร์ (รหัสสาขา 000886)
      - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (รหัสสาขา 001029)

      - วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัสสาขา 001037)

      - วิศวกรรมเครื่องกล (รหัสสาขา 001037)

      - วิศวกรรมโยธา (รหัสสาขา 001057)

      - วิศวกรรมอุตสาหกรรม (รหัสสาขา 001032)

      - วิศวกรรมความปลอดภัย (รหัสสาขา 000992)

 

การชำระหนี้ 

ให้ผู้กู้ชำระหนี้คืนเมือ่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด (กองทุนฯ แจ้งให้ยืดตามเกณฑ์ กรอ. 2549 คือรายได้ 16,000 บาท) โดยเงื่อนไขการผ่อนชำระเกณฑ์เดียวกับ กยศ. และใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

หมายเหตุ : กองทุน กรอ. เริ่มกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 


แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
โทร. 0-2807-4500 ต่อ 383, 384 มือถือ 084-6977668
http://Scholarship.sau.ac.th/
http://facebook.com/Scholarship.sau
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.studentloan.or.th