Southeast Asia University - Thai Language Competency Test (SAU-TLCT)

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานกิจกรรม "ตักบาตร เติมบุญ"

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ปีการศึกษา 1/2561 รอบที่ 3
   

 
 

ประชาสัมพันธ์ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

 

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แสดงผลงานของนักศึกษา Digital Media (HD)

 

โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยความร่วมมือระหว่าง ม.เอเชียอาคเนย์
กับ CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE

   
   
         
   

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
 
ประมวลภาพงานประชุมวิชาการระดับชาติสหวิชาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 5 (SAUNIC 2018)
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์