มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดอบรม CPD ทางบัญชี ปี 2561

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานกิจกรรม "ตักบาตร เติมบุญ"
 
หลักสูตรยอดฮิต " สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย "
   

 
 


หลักสูตรยอดฮิต "สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT:Internet of Things)"

 


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แสดงผลงานของนักศึกษา Digital Media (HD)

 


ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

   
   
         
   

คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรม BOOT CAMP หัวข้อ “How to start startup?”
 
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่เป็นตัวแทนประกวดแผนธุรกิจ StartUp"

 


เรียนกับตัวจริง!! ก็ก้าวเข้าสู่โลกทำงานจริงไปแล้วครึ่งหนึ่ง

 


ม.เอเชียอาคเนย์ลงนาม(MOU)
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์