มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดอบรม CPD ทางบัญชี ปี 2561

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานกิจกรรม "ตักบาตร เติมบุญ"
 
หลักสูตรยอดฮิต " สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย "
   

 
 


หลักสูตรยอดฮิต "สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT:Internet of Things)"

 


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แสดงผลงานของนักศึกษา Digital Media (HD)

 


ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

   
   
         
   

ม.เอเชียอาคเนย์ พัฒนานวัตกรรมกังหันโซล่าเซลล์บำบัดน้ำเสีย มอบแก่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Interlink Campus Tour 2018
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษกิตติกรรมประกาศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ

 

โครงการเสริมวิชาการวิชาชีพ ในวิชาสัมมนาการตรวจสอบและควบคุมภายใน หัวข้อเรื่อง “ Tools and Techniques จากการปฎิบัติจริง

 


ม.เอเชียอาคเนย์ลงนาม(MOU)
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์