Southeast Asia University - Thai Language Competency Test (SAU-TLCT)

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานกิจกรรม "ตักบาตร เติมบุญ"

 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์​ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ไป
   
       
     

 
 

มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รอบวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 

ประกาศรายนามนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ผลสัมภาษณ์รอบที่ 3)

 

โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยความร่วมมือระหว่าง ม.เอเชียอาคเนย์
กับ CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE

   
         
   

ม.เอเชียอาคเนย์ร่วมกับไอคอนสยาม ร่วมลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษา
 
ประมวลผลภาพงาน SAU MINI MARATHON 2018 🏃
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์

ß