Southeast Asia University - Thai Language Competency Test (SAU-TLCT)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์​ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ไป
   
       
     

 
 

ข้อมูลพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 35

 

SAU Mini Marathon 2018 เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา

 

โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยความร่วมมือระหว่าง ม.เอเชียอาคเนย์
กับ CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE

   
         
   

น.ศ.สาขาวิชาบัญชีเข้าร่วมการแข่งขันทำบัญชีฯ ได้รับรางวัลดีเด่น อันดับที่ 8


 
ขอแสดงความยินดี 🎉กับ นายทศพันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 🥉 จาก ICDL 2017
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา    
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์

ß