คณะ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
  ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน 9 สาขาวิชาดังนี้
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT :Internet of Things)
   
  คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration Faculty)
  ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้
  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการ* ศูนย์บริการทางการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
   
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
  ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดสอน 4 สาขาวิชาดังนี้
  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   
   
  คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
  ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ เปิดสอน 1 สาขาวิชาดังนี้  
  สาขาวิชานิติศาสตร์  
   
  บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)
  ปัจจุบัน หลักสูตรที่เปิดสอน 4 หลักสูตรดังนี้
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.)
 
  สำนัก
  สำนักอธิการบดี สำนักนโยบายและแผน
  สำนักวิชาการ สำนักวิจัย
  สำนักหอสมุดกลาง สำนักทะเบียนและประมวลผล
  สำนักบริหารการเงินและพัสดุ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
   - แผนกการเงิน สำนักกิจการนักศึกษา
   - แผนกบัญชีและงบประมาณ  - แผนกทุนการศึกษา
   - แผนกพัสดุ  
 
  ศูนย์
  ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ
  วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ ศูนย์ฝึกอบรม Training
 
  อื่นๆ
  รวมเว็บข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
   

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th