ตรวจสอบตารางสอบ เลขที่นั้งสอบ
 


กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556

 
โครงการประกวดเรียงความ ภายในหัวข้อ My Memory of SEAMEO
หมดเขต 15 ต.ค. 57

   
       
   

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา นิสิต และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมแข่งขันการสวดพระธรรม พร้อมคำแปลและการสวดโพชฌงคปริตร ในวันที่ 31 ต.ค. 57
 
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 2/2557 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 (เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 15 ส.ค. - 30 ก.ย. 57)
 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคลากร
เพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษา

   
         
         
   

พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 ส.ค. 57
 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา วันที่ 28 ส.ค. 57
 
กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 57
วันที่ 30 ส.ค. 57
         
   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา    
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์

 

 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th