ประกวดแผนงานความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า MRT ปี 2
  โครงการพานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ.โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่ริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการวางแผนและควบคุมกำไร
   
       
   
เปิดโลกกิจกรรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  โครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันโครงการ MOS Olympic Thailand Championship 2014 (ครั้งที่ 12) ในระดับประเทศ แข่งขันเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  อบรมความพร้อมการสอบมาตราฐานวิชาชีพไอที เพื่อสอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2556
   
         
         
   
โครงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 1-5 พ.ย. 2557
  ประกวดแต่งหนังสือสอนพุทธศาสนาแก่เด้ก ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "ธรรมะคือคุณากร"   สัมมนาเรื่องเศรษฐกิจการคลังไทย : ท้าทาย ปฎิรูปและความยั่งยืน
    ถึง 31 ต.ค. 2557   ถึง 6 ส.ค. 2557
   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร
  คณะนิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์

 

 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th