ยินดีต้อนรับสู่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

"ทางเลือกใหม่ของโลกยุคดิจิทัลเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสู่การทำงานที่มั่นคงในอนาคต"

วิสัยทัศน์

" เป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชั้นนำ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การปฏิบัติจริง

อัตลักษณ์

"บัณฑิตมีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี"

เอกลักษณ์

"เป็นคณะที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญความรู้ คู่การปฏิบัติ"


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะทั้งทางด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติ มีความเป็นผู้นำ มีความ รับผิดชอบ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป


หลักสูตร

ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตร์

เรียนรู้ ศึกษา และฝึกทักษะ หลักการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเข้าใจในด้านการบริหารงานภาครัฐ วิเคราะห์ปัญหาแยกแยะอุปสรรคความความท้าท้ายขององค์กรและชุมชน เป็นผู้นำองค์กรที่สามารถใช้หลัการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และเป็นผู้มีศักยภาพในการบริหารเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การบริหารการศึกษา

เรียนรู้ ศึกษา และฝึกทักษะหลักการการบริหารการศึกษา การจัดการและพัฒนาสถานศึกษา การวิจัยทางการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา การประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา การเป็นผู้นำมืออาชีพ

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

เรียนรู้ ศึกษา และฝึกทักษะทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ โครงสร้างไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ การสื่อสารภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมชน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

เรียนรู้ ศึกษา และฝึกทักษะพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชัน เดสท็อปแอปพลิเคชัน เกมส์ การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก ฐานข้อมูล เทคโนโลยีคลาวน์ และไอโอทีเบื้องต้น

รัฐประศาสนศาสตร์

เรียนรู้ ศึกษา และฝึกทักษะความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารระบบราชการไทย เศรษฐศาสตร์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครองของไทย กฏหมายทั่วไป กฏหมายรัฐธรรมนูญ จริยธรรมการบริหาร จิตวิทยาเพื่อการจัดการ

ดิจิทัลมีเดีย

เรียนรู้ ศึกษา และฝึกทักษะพื้นฐานสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพเบื้องต้นและขั้นสูง สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น การพัฒนาตัวละคร การสร้างภาพ 2 มิติและ 3 มิติ การกำกับและลำดับภาพ เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์

การเรียน การสอน

เรียนจริง ปฏิบัติจริง ทดลองจริง มีทักษะจริง อย่างมืออาชีพ
ผ่านระบบการเรียนการสอน SAU Hybridge Learning
(LEARN AT SAU-ON SITE & LEARN FROM HOME-ON LINE)


หลักสูตร:

   ปริญญาโท รป.ม.

   (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)

 • รับผู้จบ: ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อาชีพ: ผู้บริหารระดับกลาง ระดับสูงในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ฯลฯ
 • เปิดสอน: เรียนเสาร์-อาทิตย์
 • รายละเอียดหลักสูตร CLICK

หลักสูตร:

   ปริญญาโท ศษ.ม.

   (การบริหารการศึกษา)

 • รับผู้จบ: ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อาชีพ: ผู้บริหารสถานศึกษาในสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติการด้านการศึกษา ฯลฯ
 • เปิดสอน: เรียนเสาร์-อาทิตย์
 • รายละเอียดหลักสูตร CLICK

หลักสูตร:

   ปริญญาตรี ศศ.บ.

   (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

 • รับผู้จบ: ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
 • อาชีพ: ทูตพาณิชย์ แอร์โฮสเตส สจ๊วต มัคคุเทศก์ พนักงานนำเข้า-ส่งออก นักแปล นักวิชาการ เลขานุการ พนักงานต้อนรับในภาคธุรกิจ ฯลฯ
 • เปิดสอน: ภาคปกติ (เรียนอังคาร-เสาร์)
 • รายละเอียดหลักสูตร CLICK

หลักสูตร:

   ปริญญาตรี ทล.บ.

   (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)

 • รับผู้จบ: ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า / ปวส. หรือเทียบเท่า (เทียบโอน)
 • อาชีพ: Mobile/Web/Desktop/Game Developer,Front-end/Back-end Developer, Full Stack Developer, Software Engineer, Database Admin., Network Admin., IT Support ฯลฯ
 • เปิดสอน: ภาคปกติ (เรียนอังคาร-เสาร์)/ภาควันอาทิตย์ (เรียนอาทิตย์วันเดียว)
 • รายละเอียดหลักสูตร CLICK

หลักสูตร:

   ปริญญาตรี รป.บ.

   (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)

 • รับผู้จบ: ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า / ปวส. หรือเทียบเท่า (เทียบโอน) / เทียบโอนประสบการณ์
 • อาชีพ: นักปกครอง (ปลัดอำเภอ ปลัด อบต.) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่นท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล เขต) เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการทางด้านการปกครอง
 • เปิดสอน: ภาคปกติ (เรียนอังคาร-เสาร์)/ภาคสมทบ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 • รายละเอียดหลักสูตร CLICK

หลักสูตร:

   ปริญญาตรี ศศ.บ.

   (ดิจิทัลมีเดีย)

 • รับผู้จบ: ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า / ปวส. หรือเทียบเท่า (เทียบโอน)
 • อาชีพ: นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ภาพกราฟิก กราฟิกสื่อผสม ตัวละครประกอบแอนิเมชั่น นักเทคนิคด้านสื่อดิจิทัล ช่างถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ครีเอทีฟ นักเขียนบท
 • เปิดสอน: ภาคปกติ (เรียนอังคาร-เสาร์)/ภาควันอาทิตย์ (เรียนอาทิตย์วันเดียว)
 • รายละเอียดหลักสูตร CLICK

Arts&Sci : GOAL

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ ดังนี้

 • ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 • ให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุน

โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ นำมาประยุกต์ใช้เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในขณะเดียวกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำยุคใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน มีบทบาทในการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและระดับสากลรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์Design your life Design your future

ผลงาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565