Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  ชื่อหลักสูตร
   
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   
Bachelor of Public Administration Program
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   
ชื่อเต็ม
:  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   
  :  Bachelor of Public Administration
   
ชื่อย่อ
:  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
   
  :  B.P.A. (Public Administration)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และศักยภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ
   
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม มีความรู้ความชำนาญการทางเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เสียสละในการทำงาน กล้า ตัดสินใจแก้ปัญหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ออกไปทำงานในภาครัฐและเอกชน
   
เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะการเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในเชิงวิชาการ นอกเหนือจากเชิงปฏิบัติการเพื่อให้นักรัฐประศาสนศาสตร์
มีความต่อเนื่องในการเป็นกลไกสังคม ด้านวิชาการ ปรัชญา และสาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง โดยใช้ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในกรณีที่ศึกษาเป็นปริญญาตรีที่สอง

   
ความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
   
มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
   
มีผู้ปกครอง ภูมิลำเนา และที่อยู่ ที่แน่นอน ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
   
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
   
ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล
 โอกาสทางวิชาชีพ
   
นักปกครอง (ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. อบจ. เทศบาล สำนักงานเขต/อำเภอ)
   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในกระทรวง กรม หน่วยงาน สำนักงาน และกองต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
   
รับราชการทหาร และตำรวจ
   
เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
   
อาจารย์ นักวิชาการ ทางด้านการปกครอง
   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
   
ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ15,000 บาท)
(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
   
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 125,730 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
   
มหาวิทยาลัยเน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
   
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
   
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555