Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192


แผนการศึกษาแบบ ก (ก2)
เรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต
หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน   -
วิชาบังคับ   24
วิชาเลือก   3
วิทยานิพนธ์   12
การค้นคว้าอิสระ   -
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา   3
รวมทั้งหมด   42
แผนการศึกษาแบบ ข
เรียนรายวิชาและค้นคว้าอิสระ 42 หน่วยกิต
หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน   -
วิชาบังคับ 24
วิชาเลือก 9
วิทยานิพนธ์ - -
การค้นคว้าอิสระ 6
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3
รวมทั้งหมด 42
แผนการศึกษาแบบ ก (ก2)
เรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต
ชื่อวิชา   จำนวนหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา   3
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 3
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติพื้นฐานทางการศึกษา 3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา   3
การบริหารวิชาการและการนิเทศการศึกษา 3
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา   3
กฎหมายการศึกษา   3
นโยบายและการวางแผนกลยุทธการศึกษา 3
นวัตกรรมและเทคโนโลยีๆเพื่อการบริหารการศึกษา 3
วิชาเลือก (ตามแผนการศึกษา) 3
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา   3
วิทยานิพนธ์ (1) และ (2) 12
แผนการศึกษาแบบ ข
เรียนรายวิชาและค้นคว้าอิสระ 42 หน่วยกิต
ชื่อวิชา   จำนวนหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 3
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา   3
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติพื้นฐานทางการศึกษา   3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3
การบริหารวิชาการและการนิเทศการศึกษา 3
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา   3
กฎหมายการศึกษา 3
นโยบายและการวางแผนกลยุทธการศึกษา   3
นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯเพื่อการบริหารการศึกษา   3
วิชาเลือก (ตามแผนการศึกษา) 3
วิชาเลือก (ตามแผนการศึกษา) 3
วิชาเลือก (ตามแผนการศึกษา)   3
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา   3
การค้นคว้าอิสระ/การสอบประมวลความรู้ 6


ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555