Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
 -
หน่วยกิต   
  หมวดวิชาบังคับแกน
18
หน่วยกิต   
  หมวดวิชาเอก
6
หน่วยกิต   
  การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต   
  หมวดการสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)
0
หน่วยกิต   
    รวม
36
หน่วยกิต