Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  ชื่อหลักสูตร  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
      :  Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
 
ชื่อย่อ
:  บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
      :  B.B.A. (Human Resource Management)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถประยุกต์ใช้
  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพบัญชีซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีทางวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีบุคลากรในวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานในระดับสากล
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
   โอกาสทางวิชาชีพ
  พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  พนักงานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
  อาจารย์
  งานอื่นๆ ทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 24,570 บาท )
(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 157,670 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  มหาวิทยาลัยเน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555