SAU M.B.A. Program

ก้าวสู่การเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวให้ทันกระแส Digital Disruption

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการจัดโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน โดยได้นำเทคโนโลยีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แบบ Live Interactive มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ร่วมกับการเข้าชั้นเรียนตามปกติ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงหลักสูตรคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น ลดข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเข้าชั้นเรียน อีกทั้งยังออกแบบให้หลักสูตรมีระยะเวลาในการเรียนการสอนที่สั้น สามารถเรียนจบได้ในเวลาเพียง 1.5 ปี เหมาะสำหรับผู้บริหารและคนทำงานที่ต้องการนำวุฒิการศึกษาไปปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รวมถึงเจ้าของธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำความรู้ที่มีความทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และยังคงรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of Work Life) เอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดย SAU M.B.A. แบ่งโปรแกรมการเรียนรู้เป็น 2 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการแตกต่างกัน

SAU M.B.A. Program

เปิดโลกสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพด้วยหลักสูตร SAU MBA หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

M.B.A. 
(Sunday Program)

หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นโปรแกรมแบบ Hybrid Learning ที่ประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียนเฉพาะในวันอาทิตย์ และ การเรียนผ่านสื่อออนไลน์แบบ Live Interactive ที่ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Exclusive จากอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารในองค์กรภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลากหลายแขนง ที่จะมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการทำงานจริง ผสานกับการเรียนผ่านการ Live ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และมีการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดในการทำงานได้จริงไปพร้อมๆ กัน

Executive M.B.A. 
(Instructor-led Distance Learning Program)

อีกหนึ่งหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการออกแบบให้เป็น Distance Learning Program โปรแกรมการเรียนระยะไกลที่ใช้การเรียนผ่านสื่อออนไลน์แบบ Live Interactive เต็มรูปแบบ ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และมีการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Exclusive จากอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนด้วยตนเองที่สถาบัน หรือผู้ที่มีภารกิจและมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถมาเข้าชั้นเรียนได้ โดยผู้เรียนมั่นใจได้ว่าคุณภาพของการศึกษาของการเรียนแบบ Distance Learning จะมีคุณภาพเทียบเท่ากับการเรียนในชั้นเรียนทุกประการ

ทำไมต้องเรียน M.B.A. ที่ SAU?

หลายเหตุผลที่คุณต้องรู้

  • ออกแบบมาจากความต้องการขององค์กรธุรกิจ - หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มาจากการศึกษาวิจัยความต้องการในการจ้างงานจากองค์กรธุรกิจ และนำผลการศึกษามาออกแบบรายวิชาในหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้จ้างงานอย่างแท้จริง ทำให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตรนี้มีโอกาสในการหางานที่มากขึ้น  
  • องค์ความรู้ที่ทันสมัยจากสถาบันชั้นนำระดับโลก - เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตร M.B.A. ของ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับการคัดสรรและกลั่นกรองมาจากองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย จากสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้จริง 
  • ผู้สอนเป็นผู้บริหารตัวจริงจากภาคธุรกิจ - ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนที่เป็นนักบริหารตัวจริงในภาคธุรกิจ ที่จะมาแชร์ความรู้ มุมมอง กรณีศึกษา และความท้าทายที่เกิดจากประสบการณ์การทำงานจริง ที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม   
  • มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรธุรกิจ - อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นผู้บริหารและบุคลากรที่มาจากภาคธุรกิจชั้นนำ ที่มีเครือข่ายทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการทำงานได้ในอนาคต 
  • เพิ่มคุณภาพการเรียนด้วยระบบ Block Course - ด้วยการให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงออกแบบตารางการเรียนแบบ Block Course ที่เรียนครั้งละวิชา วิชาละ 4-5 สัปดาห์ ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อกับเนื้อหามากขึ้น ลดความสับสน และได้รับความรู้อย่างเต็มที่   
  • สะดวกสบายด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน์ - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้นำการเรียนผ่านระบบ Distance Learning ที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบ Real-Time Interactive มาใช้ร่วมกับการเรียน M.B.A. ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ด้วยตนเอง ประหยัดเวลาและการเดินทาง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น  
  • เรียนจบหลักสูตรภายในระยะเวลา 1.5 ปี - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ออกแบบหลักสูตร M.B.A. ให้มีระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรเพียง 1.5 ปี เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาสั้นที่สุดในการศึกษา ลดผลกระทบจากการลางานมาเข้าชั้นเรียน และยังได้รับประโยชน์จากการนำวุฒิการศึกษาไปใช้ในการปรับเลื่อนตำแหน่ง และการพัฒนาตนเองอีกด้วย    
  • เข้าถึงการเรียนได้ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรมผ่อนชำระ - เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่มีคุณภาพ หลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงแบ่งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกเป็น 4 งวด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครั้งละจำนวนมาก และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาในหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมได้ง่ายยิ่งขึ้น  

Future is today

ก้าวสู่การเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวให้ทันกระแส Digital Disruption