ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2566 (Onsite-Online)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้เเอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษ Duolingo
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2/2565
   

 
 

ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 65 ประจำเดือน กันยายน ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566

 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน/2565 รับ Transcript และหนังสือรับรองคุณวุฒิ

 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 The 46th Electrical Engineering Conference (EECON-46)
   
   
         
   

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) ร่วมกับ “WeStride” บริษัท EdTech Startup จาก Stanford ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท
 
กิจกรรมรับขวัญหลานย่า DEK 66
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

วันที่ 23 ส.ค.66 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ สน.หนองค้างพลู จำนวน 32 ทุน

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้เกียรติเป็นประธาน มอบทุนการศึกษา นักศึกษาที่ผลการเรียนดี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

 

กิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย International College
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
  สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (online) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด