ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ภาคฤดูร้อน/65 (Onsite-Online)

ขอเชิญนักศึกษารหัส 66 ภาคปกติ 🎉ร่วมงาน “SAU CONNECT WELCOME 2023”
 
#สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้ ภาคความสามารถ
   

 
 

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 62 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566  SAUNIC 2023

 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 The 46th Electrical Engineering Conference (EECON-46)
   
   
         
   

คณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมโครงการ Smart Teachers 2566 กับการเสริมความแกร่ง เพิ่มเติมความรู้ให้กับคุณครูสายเทคโนโลยีจากโรงเรียนต่างๆ
 
SAU CONNECT WELCOME 2023 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2566
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 62 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

 

อ.สาขาดิจิทัลมีเดีย ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาการบัญชี กับ บริษัท วชิรนิติ จำกัด

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย International College
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
  สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (online) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด