ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2566 (Onsite-Online)

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 71 ประจำเดือน มีนาคม ในวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567
 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ โครงการ "พัฒนานักศึกษา" ในหัวข้อ: การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตาม SDG โดยคำนึงสิ่งแวดล้อมฯ
   

 
 

โครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษา" หัวข้อ: “การใช้ ChatGPT & Gemini AI สำหรับการสอนและวิจัยทางวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ”

 

SAU National Interdisciplinary Conference 2024, SAUNIC2024

 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดอบรม CPD / CPA
   
   
         
   

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 26
 
พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 66
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ชนินทร เฉลิมสุข ได้รับการดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

พิธีส่งมอบโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่ห้องเรียน โครงการปลูกพืชไร่ดิน โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า

 

ดร.ภาณุวัฒน์ แตระกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมช่างท่อ PVC

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย International College
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
  สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (online) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด