ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2566 (Onsite-Online)

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 74 ประจำเดือน มิถุนายน ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567
 
ประชาสัมพันธ์วิธีการเตรียมตัวสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา
   

 
 

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมรับฟัง พลังงานกับสภาวะโลกร้อน

 

 ขอเชิญชวน นศ.ระดับปริญญาตรี ร่วมงานต้อนรับนักศึกษาใหม่สุดมันส์

 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดอบรม CPD / CPA
   
   
         
   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท บีอาร์เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567 " AI เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน"
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

FRESHIE FEVER 67

 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ม.เอเชียอาคเนย์ ทำความร่วมมือเพื่อสร้างมืออาชีพสายงาน Data Center กับ สถาบัน PSTC Academy

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย International College
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
  สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (online) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด