ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2566 (Onsite-Online)

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 73 ประจำเดือน พฤษภาคม ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567
 
ประชาสัมพันธ์วิธีการเตรียมตัวสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา
   

 
 

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมรับฟัง พลังงานกับสภาวะโลกร้อน

 

SAU National Interdisciplinary Conference 2024, SAUNIC2024

 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดอบรม CPD / CPA
   
   
         
   

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เข้าร่วมชมนิทรรศการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. / NSTDA)
 
ผศ.ดร. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับบุคลากร ณ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอที

 

แสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์ สอบได้คะแนน TOEIC สูงสุด 2 อันดับแรก

 

ม.เอเชียอาคเนย์ ทำความร่วมมือเพื่อสร้างมืออาชีพสายงาน Data Center กับ สถาบัน PSTC Academy

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย International College
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
  สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (online) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด