คณะ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) หลักสูตรปริญญาตรี
  ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน 7 สาขาวิชาดังนี้
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT :Internet of Things)
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (Graduate Program Faculty of Engineering)
  ปัจจุบันวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเปิดสอน 3 สาขาวิชาดังนี้  
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง (วศ.ม.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.)
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปร.ด.)
   
  คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration Faculty) หลักสูตรปริญญาตรี
  ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้
  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  สาขาการตลาดยุคดิจิทัล สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
  สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
 
  คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration Faculty) หลักสูตรปริญญาโท
  ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจเปิดสอน 1 สาขาวิชาดังนี้  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
   
   
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences) หลักสูตรปริญญาตรี
  ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดสอน 4 สาขาวิชาดังนี้
  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences) หลักสูตรปริญญาโท
  ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสต์เปิดสอน 1 สาขาวิชาดังนี้  
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)  
   
   
  คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
  ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ เปิดสอน 1 สาขาวิชาดังนี้  
  สาขาวิชานิติศาสตร์  
   
 
  สำนัก
  สำนักอธิการบดี สำนักนโยบายและแผน
  สำนักวิชาการ สำนักวิจัย
  สำนักหอสมุดกลาง สำนักทะเบียนและประมวลผล
  สำนักบริหารการเงินและพัสดุ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
   - แผนกการเงิน สำนักกิจการนักศึกษา
   - แผนกบัญชีและงบประมาณ  - แผนกทุนการศึกษา
   - แผนกพัสดุ  
 
  ศูนย์
  ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ
  วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ ศูนย์ฝึกอบรม Training
 
  อื่นๆ
  รวมเว็บข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด
   

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th