Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192

 


 • นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2565
  ขอแสดงความยินดี นายพิภู บุญโพธิ์ทอง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี
  ขอแสดงความยินดี กับนายวรากร เจนสาริกิจน์ และ นางสาวสุภาวดี สาเสาร์ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
 • นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2564
  ขอแสดงความยินดี กับนายธวัชชัย ตุ่ยสติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นักศึกษสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2562
  นายพงษ์เทพ ใจผ่อง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2562 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2
  ขอแสดงความยินดี 👏👏 กับนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นางสาวจิรัติกุล อินตา , นายพชรพล ชนะคงถาวร , นายปิยะพงษ์ ลามาลี ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
  นางสาวปนัดดา ภุมมาลา และ นายปวริศน์ อินทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้ารับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 และรับฟังโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
 • ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 The Sun Game 2020
  ขอแสดงความยินดี ทีมนักกีฬา วอลเล่ย์บอล ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 3 มาครอง ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย ภายในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ภายใต้ชื่อ “47th The Sun Games 2020” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านมานี้
 • ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน การแข่งขันการเขียนเรียงความในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาขีพบัญชี" ครั้งที่ 8
  ขอแสดงความยินดี กับ น.ส เพ็ญนภา ลิ้มสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนเรียงความในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาขีพบัญชี" ครั้งที่ 8
 • รางวัลชนะเลิศ ICDL Thailand Digital Challenge 2019
  นางสาวณัฐธิดา นิยมอำนวยกุล คว้ารางวัลชนะเลิศ ICDL Thailand Digital Challenge 2019 ประเภท Business and Finance Professional Track เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน “Safety Youth Brand Ambassador 2019
  นางสาวบุรากร ปัญญาประทีป สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน “Safety Youth Brand Ambassador 2019 “ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 33 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 • รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้รับคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 4 ท่านคือ 1.นายอธิวัฒน์ สัมผัส 2.นางสาววิมลรัตน์ ตอเพ็ง 3.นางสาวฤดีมาส วัฒนศรี 4.นางสาวรติพร พงษ์วดี
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี “ 2 ปีซ้อน
  นางสาวมณฑาทิพย์ ปานนาค คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี “ จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
  นางสาวฤดีมาส วัฒนศริ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาประชาคม พระบรมมหาราชวัง
 • รางวัล Poppular Vote รายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge
  รถประหยัดพลังงาน ประดิษฐ์และพัฒนาโดย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมแข่งขันในรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
 • รางวัลชนะเลิศ ICDL Digital Challenge 2018
  นายนัฐพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ICDL Digital Challenge 2018 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติโดยการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
  นางสาวสิวารัตน์ ลีทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายอลงกต ซิงรัมย์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ หัวข้อ "How To Improve English in the Digital World"
 • แอพ I CARE U เตือนภัยเพื่อสังคมไทย ผลงานนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  นายมานิต ฉลภิญโญ ,นายธีรพงศ์ ภักดีคุณากรและนายเกรียงไกร เซี่ยงวงษ์ นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมพัฒนาแอพพลิเคชัน I CARE U เตือนภัยเพื่อสังคมไทย โดยได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (National Software Contest : NSC2017)
 • รางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น
  นายวศิน อภิชัยธนกุล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2560 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาประชาคม พระบรมมหาราชวัง
 • นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาเกมส์ท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ Virtual Reality (VR)
  นายเกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ นายนฤเบศน์ ตั้งต้นเจริญ นายปฐมพงศ์ พุ่มเทียน ร่วมพัฒนาเกมส์ “ท่องเที่ยวไทยสไตล์ VR” โดยได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (National Software Contest : NSC 2017)
 • ตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับนานาชาติ ICDL Digital Challenge 2017
  นายทัศพันธ์ งามสมพรพงศ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ICDL Digital Challenge 2017 การแข่งขันนานาชาติด้านทักษะความสามารถและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์
 • รางวัลชนะเลิศ ICDL Digital Challenge Thailand 2017
  นายทัศพันธ์ งามสมพรพงศ์ และ นางสาวปิยมาศ สมพันธ์แพ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ICDL Digital Challenge Thailand 2017 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์
 • รางวัลชมเชยอันดับ 2,เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และ เหรียญเงิน MOS Olympic Thailand Competition 2017
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ,เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และเหรียญเงิน
  โปรแกรม Microsoft Excel
  ในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017
 • นักศึกษาดิจิทัลมีเดีย ม.เอเชียอาคเนย์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด รายการ “รู้สู้ภัยพิบัติ”
  Thai PBS ร่วม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจนักสื่อสาร ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจนักสื่อสาร ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
 • รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ โปรแกรม Microsoft Word 2013 Thailand
  นายพีรวัส สุขสำราญ
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โปรแกรม Microsoft Word 2013 Thailand
  ในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016
 • รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง MOS Olympic Thailand Competition 2016
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
  ในโปรแกรม Microsoft Word
  โปรแกรม Microsoft Excel
  โปรแกรม Microsoft PowerPoint
  ในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016
 • รางวัลรองชนะเลิศ โปรแกรม Microsoft Excel 2013 Thailand
  นายชัยรัตน์ เชิดสกุลนานา
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โปรแกรม Microsoft Excel 2013 Thailand
  ในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2015
 • รางวัลชมเชย MOS Olympic Thailand Competition 2015
  ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word
  โปรแกรม Microsoft Excel
  โปรแกรม Microsoft PowerPoint
  ในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2015
 • แอปพลิเคชัน “กินยาตรงเวลาด้วย nMeMo”
  นายชาญชัย สีเทา นายวิศว ธีระมานะสิทธุ์ และ นายจักรภูมิ อุทุมพร
  จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นปี4 ได้ร่วมกันพัฒนา
  แอปพลิเคชัน ทีชื่อว่า “กินยาตรงเวลาด้วย nMeMo”
  ส่งเข้าแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
  (The Eighteenth National Software Contest: NSC 2016
  ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวได้รับการพิจารณาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
  ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาครั้งที่ 1 จำนวน 3,000 บาท
  และครั้งที่ 2 จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท
 • นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที(ITPE)
  มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

  ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ที่สามารถสอบผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย
 • MOS olympic worldwide competition 2013
  นางสาวมุกรวี วีรพงษ์ แชมป์ Mos Olympic Thailand Competition 2013 ประเภทโปรแกรม Excel 2010
  คว้ารางวัลอันดับ 7ของโลก ใน 10 อันดับคะแนนสูงสุด
  และเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Mos Olympic Thailand Competition 2013
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ชนะเลิศ อันดับ 1 ,รองอันดับ 1 และรางวัลชมเชย Mos Olympic Thailand
  Competition 2013 ประเภทโปรแกรม Excel 2010
  และเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • โครงการ Open House for Young Talents จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซแฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA
  นักศึกษาเจ้าของโครงงาน ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น
  ประเภท Enterprise (1 ใน 20 โครงงานของประเทศ)
  รวมทั้งได้รับทุนในการสนับสนุนต่อยอดการพัฒนาจาก SIPA
 • Mos Olympic Thailand Competition
  นางสาวณภัทร แจ่มศรี แชมป์ Mos Olympic Thailand Competition ประเภท Microsoft Wordl 2007
  และตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Mos Olympic Thailand Competition
  นายนิติ ลออธรรม แชมป์ Mos Olympic Thailand Competition ประเภท Microsoft Excel 2007 และตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ ประเทศแคนาดา
 • MOS Olympic Thailand Competition
  โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไอที ไอที จำกัด   ตัวแทนของประเทศไทยที่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้คือ
  1. นายอนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      เป็นตัวแทนโปรแกรม Microsoft Word XP
  2. นางสาวกนกวรรณ ยิ้มถนอม จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
      เป็นตัวแทนโปรแกรม Microsoft Excel XP
 • MOS Olympic Thailand Competition
  โดย สถาบันไอทีไอที, ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และ ม. รังสิต
  รอบสุดท้ายที่เมืองออแลนด์โด มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
  1. รางวัลชนะเลิศ นายศิวพล รีเอี่ยม ในการแข่งขัน MOS Olympic
     วิชา Microsoft Word 2002
  2. รางวัลชนะเลิศ นางสาวกนกวรรณ ยิ้มถนอม ในการแข่งขัน
      MOS Olympic วิชา Microsoft Excel 2002
 • การแข่งขันหุ่นยนต์
  ทีม MEC-CARLA จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมการแข่งขัน TPA Robot Contest  Thailand Championship ได้รับรางวัล TPA Robot of the Year
 • ตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์ ประเทศเวียดนาม
  ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robot ณ ประเทศเวียดนาม
 • รถประหยัดเชื้อเพลิง
  ทีม RORER MAX จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมการแข่งขัน Honda Econo Power Contest ได้รับรางวัลเกียรติยศสถิติสูงสุดอันดับ 1 ระดับประเทศ และรถประเภทรถประดิษฐ์
 • รถประหยัดเชื้อเพลิง
  ทีม RORER MAX จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมการแข่งขัน Honda Econo Power Contest ได้รับรางวัลเกียรติยศสถิติสูงสุดอันดับ 1 ระดับประเทศ
 • รถประหยัดเชื้อเพลิง
  ทีม RO RER 100 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมการแข่งขัน Honda Econo Power Contest ได้รับรางวัลเกียรติยศสถิติสูงสุดอันดับ 1 ประเภทรถประดิษฐ์ รุ่น 100 ซีซี
  ระดับอุดมศึกษา
 • ชนะเลิศการแข่งขันการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม
  นางสาวกชกร เอี่ยมฤกษ์ศิริ
  นางสาววสุพร จินดาบรรเจิด
  นางสาวรุ่งฟ้า วิลัย
 • รองชนะเลิศอันดับ 2
  ทีม SAU Truss 2010 จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัล
  รองชนะเลิศอันดับ 2 จาก การแข่งขันสะพานเหล็ก ระดับอุดมศึกษา
  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เมื่อวันที่ 21 มกราคม ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • รางวัลอาจารย์ต้นแบบ
  อาจารย์เกษม สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จากนายสุเมธ แย้มนุ่น
  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • นักบริหารดีเด่นแห่งปี
  รองศาสตราจารย์บุญเลิศ สื่อเฉย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ได้รับการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ "นักบริหารดีเด่นแห่งปี"
  โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและนิตยสารเส้นทางไทย
  ซึ่งได้จัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ
  "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2
  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 16 สิงหาคม
 • โต้วาทีภาษาอังกฤษ
  รางวัลชนะเลิศที่ 3 จากการโต้วาทีภาษาอังกฤษ
  The Six European Union Thailand
  International Intervarsity Debate Championship
  นายเตชทัต อบอุ่น
  นางสาวยูมีนทร์ เดชพลานุวัฒน์
  นางสาวกรวรรณ ราชประโคน

 • การแข่งขันวิศวกรสะพานไม้ไอศครีม
  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ
  ในการแข่งขันวิศวกรสะพานไม้ไอศครีม
  ภายใต้ “โครงการเปิดโลกวิศวกรรม 55”
  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
  การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช (NAC2013)
  พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
  International Intervarsity Debate Championship
  วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 12.30 - 16.00 น.
  ห้อง ออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค
  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

1 of 31