ข้อมูลข่าวสารสำหรับคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา

งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์

web creation software

ประกาศและแนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

ประกาศแนวทางปฏิบัติ
1. ไม่มีการเรียนการสอนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่
วันที่ 18 มีนาคม 2563
การเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบการเรียนทางไกล
โดยใช้โปรแกรม microsoft teams หรือรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับ อ.ผู้สอนในแต่ละวิชา
2. ให้นักศึกษาตรวจสอบการเรียนการสอนระบบทางไกลออนไลน์
กับอาจารย์ที่ปรึกษาในบางรายวิชาที่จะเริ่มใช้ระบบทางไกลออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563
ตรวจสอบการเรียนการสอนระบบทางไกลออนไลน์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ทุกรายวิชาจะใช้การเรียนการสอนระบบทางไกลออนไลน์เต็มรูปแบบ
ตามตารางเรียนปกติตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2563
คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา

1.คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับนักศึกษา

2.วีดีโอการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับนักศึกษา
     - ขั้นตอนการ Log in เพื่อใช้งาน และเครื่องมือต่างๆ
     - แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams และการเข้าชั้นเรียน  
4. ช่องทางการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับนักศึกษานักศึกษาสามารถ แจ้งปัญหาการเข้าระบบ Microsoft Teams ได้ที่ 
itservice@sau.ac.th 
5. วิธีเชิญ นักศึกษาที่ไม่เห็นไลฟ์สด ในโปรแกรม Microsoft Teamsวิธีการเชิญ นักศึกษาที่ไม่เห็นไลฟ์สด ใน MS Team
6. วิธีการส่งการบ้านของนักศึกษาในโปรแกรม Microsoft Teamsวิธีการส่งการบ้านของนักศึกษาในโปรแกรม Microsoft Teams
7. วิธีที่การ ที่ปุ่ม "Join" หรือ "เข้าร่วม" ไม่แสดง ในโปรแกรม Microsoft Teamsให้นักศึกษาคลิ๊ก LINK ที่อาจารย์ผู้สอนสร้างให้
8. การสแกนเอกสาร แปลงไฟล์ รูปภาพ JPG เป็น PDF สำหรับระบบ Androidขั้นตอนและวิธีการแปลงไฟล์
9. การสแกนเอกสาร แปลงไฟล์ รูปภาพ JPG เป็น PDF สำหรับระบบ IOSขั้นตอนและวิธีการแปลงไฟล์
10. ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เข้าระบบ Microsoft Teams นอกเหนือจาก 
@live.sau.ac.th
ให้นักศึกษา Login ใหม่ ดังนี้
11. วิธีการเปลี่ยนภาษาในโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับบน Desktop เท่านั้นคู่มือการเปลี่ยนภาษา
12. วิธีดาวโหลดวีดีโอจากที่อัดไว้แล้วจาก Microsoft Streamวีดีโอขั้นตอนการดาวโหลดวีดีโอจากที่อัดไว้แล้วจาก Microsoft Stream

ประกาศและแนวทางปฏิบัติสำหรับอาจารย์

ประกาศ แนวทางปฏิบัติ
1. ไม่มีการเรียนการสอนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563การเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบการเรียนทางไกล
โดยใช้โปรแกรม microsoft teams หรือรูปแบบอื่นๆ 
2.การเปลี่ยนกิจกรรมในชั้นเรียนแบบออฟไลน์ให้กลายเป็นห้องเรียนออนไลน์แนวทางและเครื่องมือการเปลี่ยนกิจกรรมในชั้นเรียนแบบออฟไลน์ให้กลายเป็นห้องเรียนออนไลน์
3. ทุกรายวิชาจะใช้การเรียนการสอนระบบทางไกลออนไลน์เต็มรูปแบบตามตารางเรียนปกติตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2563คู่มือการใช้งาน สำหรับอาจารย์

1.คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับอาจารย์

2.วีดีโอการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์
     - ขั้นตอนการเริ่มต้นการใช้งานการ Log in และการสร้าง  Class 
3. เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Stream
     - การเริ่มต้นใช้งาน  Microsoft Stream
4. การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะการแพร่ ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
(ฉบับที่ 1)
บันทึกเวลา ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน
SAU Life Application ตามเวลาปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้
กําหนดไว้ เสมือนปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากมีความ
จําเป็นเร่งด่วนผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกกลับได้ ตลอดเวลา
5. การลงโปรแกรม SAU Life สำหรับอาจารย์และบุคลากร 1. สำหรับระบบปฏิบัติการ android แนะนำให้ Update Application ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

2.สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS จะต้องทำการส่งคำร้องมาที่อีเมลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ itservice@sau.ac.th
     - ขั้นตอนการลงโปรแกรมหลังจากได้รับรหัสจากทาง ศูนย์ IT เรียบร้อยแล้ว 
6. วิธีการสร้างการบ้านในโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับอาจารย์วิธีการสร้างการบ้านในโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับอาจารย์
7. วิธีที่การ ที่ปุ่ม "Join" หรือ "เข้าร่วม" ไม่แสดง ในโปรแกรม Microsoft Teamsวิธีการสร้าง LINK เพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมได้เมื่อไม่เห็นปุ่ม "Join" หรือ "เข้าร่วม"
 ** อาจารย์ผู้สอนต้องลบ LINK หลังจากจบการสอนแล้วเนื่องจากอาจทำให้นักศึกษาเข้าย้อนหลังได้หลังจากสอนเสร็จ **
8. วิธีเปิดไฟล์วีดีโอให้มีเสียง ในโปรแกรม Microsoft Teamsวิธีเปิดไฟล์วีดีโอให้มีเสียง ในโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับบน Desktop เท่านั้น
9. วิธีสร้างการบ้านแบบกำหนดเวลา ในโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ผู้สอนสร้างการบ้านแบบกำหนดเวลา ในโปรแกรม Microsoft Teams 
10. วิธีการเปลี่ยนภาษาในโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับบน Desktop เท่านั้นคู่มือการเปลี่ยนภาษา
11. การเพิ่มเครื่องมือ Assignment (กรณีไม่พบเครื่องมือใน class เรียน) ในโปรแกรม Microsoft Teamsขั้นตอนการเพิ่มเครื่องมือ
12. คลิปอบรมการสร้างการบ้านและข้อสอบ ( ต้อง login ด้วยอีเมล @live.sau.ac.th เท่านั้น)1. อ.สุรเชษฐ์
2. อ.อภิชาติ

13. วิธีดาวโหลดวีดีโอจากที่อัดไว้แล้วจาก Microsoft Streamวีดีโอขั้นตอนการดาวโหลดวีดีโอจากที่อัดไว้แล้วจาก Microsoft Stream
14. การคัดลอก การแชร์ การใช้งานข้อสอบร่วมกัน ใน Microsoft Teamsขั้นตอนการคัดลอก การแชร์ การใช้งานข้อสอบร่วมกัน ใน Microsoft Teams
15. การสร้างข้อสอบ Quiz คำตอบแบบ file uploadขั้นตอนการสร้างข้อสอบ Quiz คำตอบแบบ file upload
16. การลงโปรแกรม และ Update โปรแกรม Teamviewerวิธีการลงโปรแกรม และ Update โปรแกรม Teamviewer ในคอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19

Mobirise

การดูแลตัวเอง

Mobirise

การดูแลตัวเอง

Mobirise

การดูแลตัวเอง

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์