Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  Bachelor of Accountancy
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  บัญชีบัณฑิต
      :  Bachelor of Accountancy
 
ชื่อย่อ
:  บช.บ.
      :  B.Acc. (Accountancy)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชการบัญชีให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิชาการด้านการบัญชี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547
  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ในวิชาชีพทางการบัญชีอย่างลึกซึ้งเพียงพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี ในขณะเดียวกันก็ให้ได้ศึกษาวิชาการใหม่ๆ ในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับและพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ รวมทั้งมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชี ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพบัญชีซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีทางวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีบุคลากรในวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานในระดับสากล
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า
ทั้งนี้ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  
   โอกาสทางวิชาชีพ
  นักบัญชี
  สมุหบัญชี
  ผู้ตรวจสอบบัญชี
  นักวางแผนต้นทุนและระบบบัญชี
  นักวิเคราะห์ต้นทุน
  อาจารย์
  งานอื่นๆ ทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 24,770 บาท)
(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 165,070 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  มหาวิทยาลัยเน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555