Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192

           


กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการลดข้อจำกัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาขั้นสูง คณะรัฐมนตรีจึงมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ให้ดำเนินโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาขั้นสูง และเพิ่มความช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพระหว่างศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาขั้นสูง ในหลักสูตรสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและให้ผู้รับทุนเริ่มใช้คืนเงินกู้ โดยจะยึดโยงกับความสามารถในการหารายได้ในอนาคต


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
 
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว
3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม (ณ ปีที่สมัครเรียนและสมัครกู้)
4. เป็นนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1
5. ไม่เคยกู้กองทุนกยศ.มาก่อน หรือต้องเป็นผู้กู้กรอ.ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
6. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
7. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
8. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้องไม่น้อยกว่า 2.00
9. มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม
10. เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน ตามประกาศคณะกรรมการฯ (กรอ.) ดังนี้
คณะบริหารธุรกิจ :
  - สาขาวิชาการบัญชี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ :
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ :
  - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  - สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
  - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ.
1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan ที่ www.studentloan.or.th (กรณีกู้ครั้งแรกให้ลงทะเบียนขอรหัสผ่านก่อน)
2. กรณีผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ e-Studentloan ที่ www.studentloan.or.th
3. นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอกู้ ณ วันที่นักศึกษามาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ (นศ.ใหม่ติดต่อที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1)
เพื่อขอรับเอกสารแบบคำขอกู้ยืม หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็ปไซต์แผนกทุนการศึกษา Scholarship.sau.ac.th
4. นักศึกษายื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืม พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบแบบคำขอกู้ฯ ส่งตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. ติดตามประกาศผลการคัดเลือก จากประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ทางเว็ปไซต์แผนกทุนการศึกษา Scholarship.sau.ac.th
7. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้นักศึกษาทราบ และนัดหมายวันทำสัญญากู้ยืมต่อไป

เอกสาร / หลักฐานที่ต้องนำส่งประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุน (กรอ.)
1. แบบคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัยฯ (กยศ.101) จำนวน 1 ชุด โดยกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายของผู้ขอกู้ยืม
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan (www.studentloan.or.th) จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารของผู้ยื่นกู้
  3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
  3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  3.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ใบรบ.)
  3.5 สำเนาสัญญากู้ยืมเงินปีล่าสุด (กรณีเป็นนักศึกษากู้ต่อเนื่อง)
  3.6 ภาพถ่ายบ้านตามทะเบียนบ้านของบิดา- มารดา
  3.7 หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสา
4. เอกสารของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ
  4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
  4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  4.3 สำเนาใบมรณบัตร (กรณีที่บิดา หรือมารดา เสียชีวิต)
  4.4 สำเนาหนังสือสำคัญการหย่าร้าง (กรณีที่บิดา มารดา หย่าร้างกัน)
  4.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  4.6 สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีประกอบอาชีพมีเงินเดือนประจำ)
5. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ (กยศ.102) และเอกสารของผู้รับรองรายได้ ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ
กรณีบุคคลดังกล่าวไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
  5.1 สำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (สำนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)


แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
โทร. 0-2807-4500 ต่อ 383, 384 มือถือ 084-6977668
http://Scholarship.sau.ac.th/
http://facebook.com/Scholarship.sau
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.studentloan.or.th