Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  ชื่อหลักสูตร
  นิติศาสตรบัณฑิต
  Bachelor of Laws Program
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อปริญญา
   
ชื่อเต็ม
:  นิติศาสตรบัณฑิต
      :  Bachelor of Laws
   
ชื่อย่อ
:  น.บ.
      :  LL.B.
  ชื่ออนุปริญญา 
   
ชื่อเต็ม
:  อนุปริญญาทางนิติศาสตร์
      :  Diploma in Laws
   
ชื่อย่อ
:  อนุ. น.บ.
      :  Dip. in Laws
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในและต่างประเทศ
  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความเข้าใจไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย โดยประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ
และรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมายที่ดี
  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับรองโดยใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในกรณีที่ศึกษาเป็นปริญญาตรีที่สอง
  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
  มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  มีผู้ปกครอง ภูมิลำเนา และที่อยู่ ที่แน่นอน ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
  ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล
  โอกาสทางวิชาชีพ
  ผู้พิพากษา
  อัยการ
  ทนายความ
  รับราชการทหาร และตำรวจ
  รับราชการสายอื่นๆ เช่น ข้าราชการกฤษฎีกา นิติกร เป็นต้น
  อาจารย์ นักวิชาการ ทางด้านกฎหมาย
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 25,470 บาท)
(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 157,070 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  มหาวิทยาลัยเน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555