Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  ชื่อหลักสูตร  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Bachelor of Engineering Degree in Computer Engineering
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
      :  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
 
ชื่อย่อ
:  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
      :  B.Eng. (Computer Engineering)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
  เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ทั้งลูกจ้างและผู้ประกอบการ ได้อย่างมีความสุข
  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ การเรียนรู้ วิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 โอกาสทางวิชาชีพ
  วิศวกรคอมพิวเตอร์
  วิศวกรเครือข่าย
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
  นักพัฒนาโปรแกรม
  สามารถประกอบอาชีพได้ตามที่ระบุ หรืออื่นๆ ยกเว้นอาชีพที่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพ
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 31,220 บาท)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 211,820 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  มหาวิทยาลัยเน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555