Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  ชื่อหลักสูตร  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม *
  Bachelor of Engineering Program in Enviromental Engineering
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 
ชื่อเต็ม
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
      : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
 
ชื่อย่อ
: วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
      : B.Eng. (Environmental Engineering)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพิ่มจำนวนวิศวกรสิ่งแวดล้อมระดับบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการควบคุม
ออกแบบ และแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโรงงาน และระดับชาติ
  ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer, Env) ที่ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาของรัฐ มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
ของสภาวิศวกรของประเทศ และได้มาตรฐานสากลขององค์กรควบคุมมาตรฐานระหว่างประเทศ
  ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ตรงกับความต้องการ ทันกับเทคโนโลยี และตรงกับตลาดแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรม
  ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่เป็นนักปฏิบัติงานเชิงรุก มีความเข้มแข็ง และอดทน เป็นผู้รอบรู้ชำนาญการในเทคโนโลยีแบบวิศวกรสิ่งแวดล้อม
  ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  สามารถอ่านข้อกำหนดมาตราฐานภาษาอังกฤษได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
และแม่นยำ
  ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่มีใจรักบริการ และให้บริการอย่างเสมอภาคกับผู้ใช้บริการทุกระดับ
  เพื่อสนองความต้องการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าที่มีศักยภาพให้มีโอกาสศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  เพื่อสนองนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐที่จะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมสำหรับการจัดการศึกษา
ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเอกชนมีความพร้อม
   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  รับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและประสาน ช่างโลหะแผ่น ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างเทคนิคการผลิต เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ เทคโนโลยีสิ่งทอ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม เทคนิคการทำต้นแบบ สำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการเทียบโอนหน่วยกิต
ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะแผ่น เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ เทคโนโลยีสิ่งทอ
ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคนิคการทำต้นแบบ สำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ค.)
  โอกาสทางวิชาชีพ
  งานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น เป็นวิศวกรในกองควบคุมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ตำแหน่งทั่วไปเช่น ก) วิศวกรสิ่งแวดล้อม ข) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ค) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  งานบริษัทเอกชนมีบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทก่อสร้างที่มีกิจการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อยู่โรงงานใหญ่ๆ ดูแลระบบน้ำเสีย บริษัทพลังงานต่างๆ ก๊าซชีวภาพ น้ำมันทำงานบริษัทออกแบบงานระบบของอาคารสูง
และอาคารต่างๆ สามารถทำงานกับบริษัทที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบนิเวทน์หรือสิ่งแวดล้อมนั้นเอง เป็นที่ปรึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมบริหาร และจัดการสิ่งแวดล้อม

  ทำงานส่วนตัวโดยทำงานในลักษณะวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบ หรือจัดตั้งบริษัท จำหน่าย และผลิตอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ
ที่ใช้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
  อาจารย์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี
  อาชีพอิสระ เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างท่อในอาคาร
  ทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในตำแหน่งผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบมลพิษอากาศ
  ผู้ควบคุมระบบกำจัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษน้ำ
  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษอากาศ
  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือทำงานในบริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อมที่ให้บริการดังกล่าว
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 31,200 บาท)
(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 222,220 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  มหาวิทยาลัยเน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 
*(หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการ)ข้อ                         มูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555