" ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่ก้าวเข้าสู่การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์แห่งนี้ ทางทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากรในมหาวิทยาลัยทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาท่านสู่การเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติ มีคุณธรรม มีทักษะ มีความรู้ความสามารถ ในสังคมโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง
   ขอให้นักศึกษาทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มุ่งเป้าหมายในการสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ผู้อื่น และสังคม ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของท่านให้ดีที่สุด "

นาย เสริมสิน สมะลาภา

นายกสภามหาวิทยาลัย