นายเสริมสิน  สมะลาภา
นายกสภามหาวิทยาลัย

  Master of Science in Real Estate Development,
Massachusetts Institute of Technology
Bachelor of Architecture, Chulalongkorn University

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล
กรรมการ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

  Ph.D. in Technology Entrepreneurship and Innovation Management, Chulalongkorn University
Master IT for Business Transformation, Massachusetts Institute of Technology
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

นายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์
กรรมการ

 

Master of Engineering, Economic Decision Analysis,
Georgia Institute of Technology, USA
Master of Business Administration in IT for Strategy Management,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

นายวีระวรรธน์  วรรธนัจฉริยา
กรรมการ

 

Master of Business Administration in Finance Marketing Strategy,
Kellogg Graduate School of Mangement,
Northwestern University,USA
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

ดร.ปิยพงศ์  เผ่าวณิช

กรรมการ

 

Doctor of Business Administration, Southeast Asia University
Master of Business Administration in Finance and Information Technology,
University of Illinois at Urbana Champaign, USA
Bachelor Degree in Engineering, King Mongkut Institute of Technology

นายรุ่งยศ  จันทภาษา
กรรมการ

 

Executive Education, Unified Process Management,
Rational University, USA
Bachelor of Engineering, Kingston Univeristy, UK

นายวิศิษฎ์  สถิตจินดาวงศ์
กรรมการ

 

Risk Management, New York University, USA
Master of Business Administration in General Management,
Lehigh University, USA
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
กรรมการ

 

Doctor of Education (Education Administration) The University of Northern Philippines
Master of Science (Agriculture),Kasetsart University
Bachelor of Science ZAgriculture),Chiang Mai University

ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม
กรรมการ

 

Doctor of Philosophy (Electrical Engineering), University of Southern California, USA
Master of Science (Electrical Engineering), University of Southern California, USA
Bachelor of Engineering (Control Engineering), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาธร เหลืองสดใส
กรรมการ

 

Doctoral Degree (Computer Science), University of Essex, UK
Master Degree (Computer Science), University of Essex, UK
Master Degree (Design and Management of Information),
University of London, UK
Master Degree (Analysis Design Management), University of London, UK

Bachelor Degree (Computer Science), Thammasat University

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
กรรมการ

 

Doctor of Education (Educational Administration) Valaya Alongkorn Rajabhat University
Master of Education (Education Administration), Burapha University
Bacherlor of Education (Physical Education), Phetchaburi Wittaya Longkorn Teacher College
Bachelor of Arts (General Management), Rambhai Barni College

นางสาววิไล  เจียรรุ่งแสง
กรรมการ

  Master Degree of Business Administration, Sasin Graduate Institute of  
Business Administration, Chulalongkorn University
Bachelor Degree of Business Administration, Finance and Banking,  
Assumption University

ดร.เนติ  ปิ่นมณี
เลขานุการ

  Doctor of Law, National Institute of Development Administration
Master of Law (Public Law), Sukhothai Thammathirat Open University
Bachelor of Law, Sukhothai Thammathirat Open University
Bachelor of Art (Political Science), Ramkhamhaeng University
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering), Kasetsart University

นางสาวอุบล ใช้สงวน
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Bachelor of Arts (B.A.),
Silpakorn University