นายเสริมสิน  สมะลาภา
นายกสภามหาวิทยาลัย

  Master of Science in Real Estate Development,
Massachusetts Institute of Technology
Bachelor of Architecture, Chulalongkorn University
Executive Education, Harvard Business School

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล
กรรมการ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

  Ph.D. in Technology Entrepreneurship and Innovation Management,
Chulalongkorn University
Master IT for Business Transformation, Massachusetts Institute of Technology
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
Executive Education, Harvard Business School

นายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์
กรรมการ

 

Master of Engineering, Economic Decision Analysis,
Georgia Institute of Technology, USA
Master of Business Administration in IT for Strategy Management,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

นายวีระวรรธน์  วรรธนัจฉริยา
กรรมการ

 

Master of Business Administration in Finance Marketing Strategy,
Kellogg Graduate School of Mangement,
Northwestern University,USA
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

นายปิยพงศ์  เผ่าวณิช

กรรมการ

 

Master of Business Administration in Finance and Information Technology,
University of Illinois at Urbana Champaign, USA
Bachelor Degree in Engineering, King Mongkut Institute of Technology

นายรุ่งยศ  จันทภาษา
กรรมการ

 

Bachelor of Engineering, Kingston Univeristy, UK
Executive Education, Unified Process Management,
Rational University, USA

นายวิศิษฎ์  สถิตจินดาวงศ์
กรรมการ

 

Risk Management, New York University, USA
Master of Business Administration in General Management,
Lehigh University, USA
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์
กรรมการ

 

Doctor of Management (Public Management), Suan Dusit University
Master in Marketing (MIM), Thammasat University
Master in Business Administration (MBA), Bangkok University
Bachelor of Electrical Engineering,
Trinity University, San Antonio, Texas, U.S.A.

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
กรรมการ

 

Doctorat de l’Université de Nantes (Mention très honorable),
Université de Nantes, France
D.E.A. de Sciences Humaines et Juridiques de la mer (Mention assez  bien),
Université de Nantes, France
D.S.U. de droit Commercial, Université de Paris, France
Master of Laws (Public Law), Thammasat University
Bachelor of Laws (Second Class Honor), Thammasat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาธร เหลืองสดใส
กรรมการ

 

Doctoral Degree (Computer Science), University of Essex, UK
Master Degree (Computer Science), University of Essex, UK
Master Degree (Design and Management of Information),
University of London, UK
Master Degree (Analysis Design Management), University of London, UK

Bachelor Degree (Computer Science), Thammasat University

รองศาสตราจารย์ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
กรรมการ

 

Master of Business Administration (Marketing),
National Institute of Development Administration
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology (Second Class Honor),Chulalongkorn University

นางสาววิไล  เจียรรุ่งแสง
กรรมการ

  Master Degree of Business Administration, Sasin Graduate Institute of  
Business Administration, Chulalongkorn University
Bachelor Degree of Business Administration, Finance and Banking,  
Assumption University

นายเนติ  ปิ่นมณี
เลขานุการ

  Master of Law (Public Law), Sukhothai Thammathirat Open University
Bachelor of Law, Sukhothai Thammathirat Open University
Bachelor of Art (Political Science), Ramkhamhaeng University
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering), Kasetsart University

นางสาวอุบล ใช้สงวน
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Bachelor of Arts (B.A.),
Silpakorn University