.
     
   
                 
    ระบบสารบรรณออนไลน์ (E-Office)
จัดการเอกสารออนไลน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
    ประกาศและคำสั่ง
ประกาศคำสั่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
         
   
    จดหมายอิเล็คทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ / บุคลากร
อีเมล์ มออ. สำหรับอาจารย์/บุคลากร และใช้สำหรับใช้งาน google app
    ระเบียบการและข้อบังคับ

ระเบียบ มออ. ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดจำนวนวันมาปฎิบัติงานสายของบุคคลากร มออ. พ.ศ. 2559
ระเบียบ มออ. ว่าด้วยเงินสวัสดิการ พ.ศ.2558 
ข้อบังคับ ว่าด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  พ.ศ.2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ2557
ระเบียบ มออ.ว่าด้วยวันทำงาน วันหยุด พ.ศ.2538 
ระเบียบ มออ. ว่าด้วยการลาของคณาจารย์ ครูปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2538
 


 
         
   
    ระบบทะเบียนออนไลน์
ค้นหาข้อมูลนักศึกษา ผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ แผนการเรียน
    ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายใน
ตรวจสอบ ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากร/อาจารย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
         
   
    ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ตรวจสอบการลงทะเบียน ลงทะเบียนเพิ่ม แก้ไขการลงทะเบียน พิมพ์ใบลงทะเบียน
    ระบบประเมินการเรียนการสอน
ประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนตลอดภาคการศึกษา
 
         
   
    ระบบบุคลากรออนไลน์ HR Online
แสดงข้อมูลขาดลามาสาย ใบลา ของบุคลากร
    ระบบบัญชี
บัญชีและระบบต่างๆที่ใช้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
         
   
    ระบบตัดเกรดออนไลน์
กรอกคะแนน สร้างกลุ่ม การออกเกรด
    ระบบห้องสมุดออนไลน์
ค้นหาหนังสือ ตรวจสอบสถานะการยืมหนังสือ
 
         
   
    ระบบจองห้องเรียนออนไลน์
สำหรับอาจารย์/บุคลากร

จองห้องเรียนสอนชดเชย เพื่อสำรองห้องในการเรียนการสอน
    เว็บไซต์หน่วยงาน
ที่อยู่เว็บไซต์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทั้งหมด
 
         
 
 
   
    ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
สำหรับอาจารย์/บุคลากร

จองห้องประชุมเพื่อสำรองห้องในการจัดประชุม
    ปฏิทินการศึกษา
ปฎิทินการเรียนการสอน วันหยุด ตลอดทั้งภาคการศึกษา
 
         
   
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
การบริหารการจัดการความรู้ บทความวิชาการ วารสาร
    แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล            
แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร
Portfolioสำหรับสายสนับสนุน
Portfolioสำหรับอาจารย์
แบบฟอร์ม มคอ 3
แบบฟอร์ม มคอ 5
ตัวอย่าง มคอ 3 มคอ 5
 
         
   
    ระบบแจ้งปัญหาออนไลน์
แจ้งปัญหาที่พบภายในมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์
    วารสารวิชาการ
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
วารสารบริหารธุรกิจ
งานวิจัย และบทความทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดดิจิทัลเพื่องานวิจัย,บัณฑิตวิทยาลัย
และกฎหมายมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
         
   
    ประเมิน อัตลักษณ์ ,เอกลักษณ์ ,สุนทรีภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม     คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ พร้อมสารบัญ+ปุ่มกลับ ฉบับสมบูรณ์
 
         
   
    ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านบุคลากร
แก้ไขรหัสผ่านในเข้าระบบสารสนเทศ มออ.
ของบุคลการ
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการโดยวิธีพิเศษ  
        ประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการโดยวิธีพิเศษ
แบบฟร์อมใบสมัครปี 2566 
ประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 
 
   
    แฟ้มสะสมงานอาจารย์ (Portfolio)
สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอเชียอาคเนย์
    แฟ้มสะสมงานเจ้าหน้าที่ (Portfolio)
สำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอเชียอาคเนย์
                 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th