ระบบทะเบียนออนไลน์
ค้นหาข้อมูลนักศึกษา ผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ แผนการเรียน
    ปฏิทินการศึกษา
ปฎิทินการเรียนการสอน วันหยุด ตลอดทั้งภาคการศึกษา
 
         
   
    ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ลงทะเบียน ลงทะเบียนเพิิ่ม แก้ไขการลงทะเบียน พิมพ์ใบลงทะเบียน
    แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษา
 
         
   
    ระบบประเมินการเรียนการสอน
ประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนตลอดภาคการศึกษา
    ระบบการสอบวิชาเทียบโอนแบบ CE
ระบบการสอนการสอบเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเทียบโอน
 
         
   
    จดหมายอิเล็คทรอนิกส์สำหรับนักศึกษา
อีเมล์ มออ. สำหรับนักศึกษา และใช้สำหรับใช้งาน google app
    เว็บไซต์หน่วยงาน
ที่อยู่เว็บไซต์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทั้งหมด
 
         
   
    ระบบห้องสมุดออนไลน์
ค้นหาหนังสือ ตรวจสอบสถานะการยืมหนังสือ
    ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
         
   
    ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา
    ทุนการศึกษา
เว็บไซต์แผนกกองทุน
E - Studentloan สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.
 
         
   
    ระบบแจ้งปัญหาออนไลน์
แจ้งปัญหาที่พบภายในมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์
    คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ พร้อมสารบัญ+ปุ่มกลับ ฉบับสมบูรณ์
 
   
   
    ระบบสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ระบบสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
    คู่มือนักศึกษา 2562
คู่มือนักศึกษา 2562
       
         
                 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th