online website builder


ข่าวสารงานประชุมวิชาการ

ปี2565

 • การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9
  จัดโดย: วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น  
  ลงทะเบียน: https://mba.kku.ac.th/ncbmi/index.php 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: รอบ 1, 31 กรกฎาคม 2565 // รอบ 2, 17 สิงหาคม 2565  
  สถานที่: วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น  
  1 ตุลาคม 2565
 • การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
  ลงทะเบียน: https://sites.google.com/view/grc17 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 3 มิถุนายน 2565  
  สถานที่: การประชุมออนไลน์  
  10 สิงหาคม 2565
 • การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
  จัดโดย: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
  ลงทะเบียน: http://human.skru.ac.th/husoconference/indexx.php 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 14 พฤษภาคม 2565  
  สถานที่: การประชุมออนไลน์ 
  21 - 22 กรกฎาคม 2565
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)
  จัดโดย: งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ลงทะเบียน: https://bas-swu.com/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 31 พฤษภาคม 2565  
  สถานที่: การประชุมออนไลน์  
  8 กรกฎาคม 2565
 • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี: "ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน"
  จัดโดย: สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ลงทะเบียน: https://conference.bu.ac.th/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 4 มีนาคม 2565 
  สถานที่: การประชุมออนไลน์ 
  24 มิถุนายน 2565
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 9
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
  ลงทะเบียน: https://conference.bu.ac.th/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 4 มีนาคม 2565 
  สถานที่: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
  24-25 มิถุนายน 2565
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565
  จัดโดย: งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ลงทะเบียน: https://conference.bu.ac.th/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 31 มกราคม 2565 
  สถานที่: โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า, กรุงเทพมหานคร 
  17 มิถุนายน 2565
 • RSU Hybrid Conference 2022
  จัดโดย: เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ 
  ลงทะเบียน: https://rsucon.rsu.ac.th/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 28 กุมภาพันธ์ 2565 
  สถานที่: Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับการประชุม ณ ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต, จังหวัดปทุมธานี 
  29 เมษายน 2565
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ลงทะเบียน: http://ranc.research.swu.ac.th/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 15 ธันวาคม 2564 
  สถานที่: โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา, กรุงเทพมหานคร 
  27 - 29 เมษายน 2565
 • การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14: “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ลงทะเบียน: https://bit.ly/3C2ZmbY 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 10 กุมภาพันธ์ 2565 
  สถานที่: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
  30 - 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2565
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ปี 2565
  จัดโดย: เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ
  ลงทะเบียน: https://incbaa.kku.ac.th/home/conference/r/incbaa2022th 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 10 ธันวาคม 2564 
  สถานที่: ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
  25 กุมภาพันธ์ 2565
 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12
  จัดโดย: สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 
  ลงทะเบียน: https://bit.ly/3tprDWs  
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 10 พฤศจิกายน 2564 
  สถานที่: การประชุมออนไลน์ 
  11 กุมภาพันธ์ 2565

ปี2564

 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  ลงทะเบียน: https://ngrc53.cmru.ac.th/
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 10 พฤศจิกายน 2564
  สถานที่: การประชุมออนไลน์
  18 ธันวาคม 2564
 • โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ลงทะเบียน: https://rcim-ncame.rmutr.ac.th/
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 29 ตุลาคม 2564 
  สถานที่: การประชุมออนไลน์ 
  17 ธันวาคม 2564
 • การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
  ลงทะเบียน: https://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 31 พฤษภาคม 2564 
  สถานที่: ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
  3-4 กรกฎาคม 2564
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ลงทะเบียน: http://www.smartssociety.com/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 9 เมษายน 2564 
  สถานที่: คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์/Online 
  25 มิถุนายน 2564
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2021 (RTBEC 2021)
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  ลงทะเบียน: http://203.158.98.12/nationrtbec2020/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 30 เมษายน 2564 
  สถานที่: Online 
  28 พฤษภาคม 2564
 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564
  Theme: การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Organizational Transformation in Digital Era) 
  จัดโดย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ลงทะเบียน: http://conference2021.tsu.ac.th/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 21 มีนาคม 2564 
  สถานที่: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 
  22 พฤษภาคม 2564
 • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564
  Theme: วิจัยและนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19 
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
  ลงทะเบียน: http://conference2021.tsu.ac.th/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 10 กุมภาพันธ์ 2564 
  สถานที่: อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
  20-21 พฤษภาคม 2564
 • การประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference
  Theme: A Better Change in Higher Education for Future Economy 
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ลงทะเบียน: https://www.psuedconference.org/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 28 กุมภาพันธ์ 2564 
  สถานที่: มีรูปแบบเป็นงาน Online Conference 
  6-7 พฤษภาคม 2564
 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9
  Theme: การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่ (Creating a New Innovation for a New Lifestyle") 
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  ลงทะเบียน: https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1662 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 20 กุมภาพันธ์ 2564 
  สถานที่: มีรูปแบบเป็นงาน Online Conference  
  25 เมษายน 2564
 • การประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี NIDA ประจำปี 2564
  Theme: การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน"Innovation foresight for sustainable development strategies 
  จัดโดย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  ลงทะเบียน: http://conference.nida.ac.th/conference64/about.html 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 26 มีนาคม 2564 
  สถานที่: มีรูปแบบเป็นงาน Online Conference  
  1 เมษายน 2564
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
  Theme: การสร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่ (Creating a New Innovation for a New Lifestyle") 
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  ลงทะเบียน: https://sciencebase.mju.ac.th/csti2021/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 10 มีนาคม 2564 
  สถานที่: มีรูปแบบเป็นงาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่
  18 มีนาคม 2564 
 • การประชุมวิชาทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10  
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา  
  ลงทะเบียน: http://www.prc.up.ac.th/  
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 31 สิงหาคม 2563  
  สถานที่: (1) ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา หรือ (2) นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
  28 - 29 ม.ค. 2564
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ลงทะเบียน: http://grad.bsru.ac.th/conference 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 30 กันยายน 2563 
  สถานที่: หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรุงเทพมหานคร 
  15 ม.ค. 2564

ปี 2563

 • The 5th TICC International Conference in Multidisciplinary Research Towards a Sustainable Society
  จัดโดย: Khon Kaen University International College (KKUIC) 
  ลงทะเบียน: https://ticc.kku.ac.th/site/index 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 20 ตุลาคม 2563 
  สถานที่: โรงแรม Pullman จังหวัดขอนแก่น 
  26-27 พ.ย. 2563
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5
  จัดโดย: สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ลงทะเบียน: https://citt.or.th/ncit2020/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 31 กรกฎาคม 2563 
  สถานที่: ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท, จังหวัดชลบุรี 
  21 - 22 ต.ค. 2563
 • การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13
  จัดโดย: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  ลงทะเบียน: https://graduate.udru.ac.th/ngrc/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 15 กันยายน 2563 
  สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, จังหวัดอุดรธานี 
  17 – 18 ต.ค. 2563
 • งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4
  จัดโดย: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  ลงทะเบียน: https://ngrc.rmu.ac.th/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 31 กรกฎาคม 2563 
  สถานที่: ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม 
  21 - 22 ก.ย. 2563
 • งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
  จัดโดย: วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ลงทะเบียน: https://mba.kku.ac.th/ncbmi/view.php?page=info 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 10 สิงหาคม 2563 
  สถานที่: ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  19 ก.ย. 2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6
  จัดโดย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา 
  ลงทะเบียน: https://rdi.rmutl.ac.th/crci 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 15 กรกฎาคม 2563 
  สถานที่: นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams 
  2 - 4 ก.ย. 2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 พลังภาคประชาคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
  จัดโดย: องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
  ลงทะเบียน: https://bit.ly/2OqzuQb 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 31 กรกฎาคม 2563 
  สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, จังหวัดศรีสะเกษ 
  28 ส.ค. 2563
 • การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
  ลงทะเบียน: https://www.src.ku.ac.th/conference/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 30 กรกฎาคม 2563 
  สถานที่: นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
  28 ส.ค. 2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
  ลงทะเบียน: http://www.rmutcon.org/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อจนกว่าจะมีกำหนดใหม่ที่แน่นอน 
  สถานที่: ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ 
  20-22 ก.ค. 2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10
  จัดโดย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครปฐม 
  ลงทะเบียน: http://www.smartssociety.com/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 03 เมษายน 2563 
  สถานที่: ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  26 มิ.ย. 2563
 •  การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
  ลงทะเบียน: https://saunic2020.sau.ac.th/home 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 19 กุมภาพันธ์ 2563 
  สถานที่: ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 
  29 – 30 พ.ค. 2563
 • The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 (the 9th ICADA 2020-SSIS)
  จัดโดย: National Institute of Development Administration (NIDA) 
  ลงทะเบียน: http://www.icada2020.nida.ac.th/ 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 20 กุมภาพันธ์ 2563 
  สถานที่: ณ National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand 
  28 พ.ค. 2563

ปี 2562

 • The 14th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2019)
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  ลงทะเบียน: http://spucon.spu.ac.th 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 31 ตุลาคม 2562 
  สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  19 ธ.ค. 2562
 • Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ''Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education''
  จัดโดย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia 
  ลงทะเบียน: http://www.psued.org 
  ปิดรับบทความ/วิจัย: 30 กันยายน 2562 
  สถานที่: ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
  12 ธ.ค. 2562

Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์