website maker

Activities

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

Mobirise

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 4 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 4 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

Mobirise

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 3 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

Mobirise

โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จัด โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

Mobirise

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 2 

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 2 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

Mobirise

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 1 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 1 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

Mobirise

โครงการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษาจัดโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ “กิจกรรมบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2562”

Mobirise

หลักสูตร Food Styling And Food Design Workshop

ศูนย์วิทยบริการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดหลักสูตร Food Styling And Food Design Workshop จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ MRMH Studio ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร

Mobirise

หลักสูตร Project Management for Restaurant Executives

ศูนย์วิทยบริการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดหลักสูตร Project Management for Restaurant Executives ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคาร Knowledge Exchange Center (kx) BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ทางออกที่ 4

Mobirise

การอบรมเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Table Manners)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับรายวิชา MBA0101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหาร นำนักศึกษาในรายวิชาเข้าอบรมเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Table Manners) ศึกษาดูงานและเสริมความรู้ เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร

Mobirise

โครงการบูรณาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงกับการเรียนการสอน

ศูนย์วัฒนธรรมมฯ ร่วมกันกับคณะวิชา ได้จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงกับการเรียนการสอนขึ้น ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการสืบทอดงานด้านวัฒนธรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของไทยไว้

Mobirise

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Mobirise

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารพลกฤษ ประโมทะกะ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นประธานเปิดพิธี

Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์