website maker

 

Activities

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

MBA SAU

กิจกรรมพิธีไหว้ครู พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565

จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี 8 กันยายน 2565 เพื่อเป็นให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดย ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

MBA SAU

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

MBA SAU

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัล (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ปีการศึกษา 2565 ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

MBA SAU

โครงการ SAU Business Talk

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด จึงได้จัดทำโครงการ SAU Business Talk ขึ้น โดยเชิญวิทยากรมากความสามารถมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ

MBA SAU

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

MBA SAU

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาสามารถมองเห็นแนวทางและความต้องการของตนเอง

MBA SAU

โครงการ SAU Business

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด จึงได้จัดทำโครงการ SAU Business Talk ขึ้น โดยเชิญวิทยากรมากความสามารถมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ

MBA SAU

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Fuji Tusco Co., Ltd.

เพื่อจัดทำหลักสูตร In-house Training ให้กับ Fuji Tusco Co., Ltd. ซึ่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดอบรมหลักสูตรที่สี่ ในรายวิชา KD002 Stakeholder Satisfaction สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรกมล วิเศษศรี ให้กับพนักงาน Fuji Tusco Co., Ltd.

MBA SAU

SAU Analytic Talk

บัณฑิตวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงความรู้ได้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในยุค Digital Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานตลอดเวลาจึงได้จัดทำโครงการ SAU Analytic Talk

MBA SAU

โครงการจิตอาสา บริการวิชาการพัฒนาชุมชน ทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนากิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจิตอาสา บริการวิชาการพัฒนาชุมชน ทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เฌอชี๊ญ่า ตลาดไกวเปล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

MBA SAU

สัมมนาการบริหารจัดการองค์กรในยุค Digital Disruption เพื่อความยั่งยืน

ณฑิตวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัดโครงการสัมมนาการบริหารจัดการองค์กรในยุค Digital Disruption เพื่อความยั่งยืน โดยจัดสัมมนา 2 ครั้ง

MBA SAU

ศิลปะในการดำเนินธุรกิจข้ามวัฒนธรรม

การอบรม “ศิลปะในการดำเนินธุรกิจข้ามวัฒนธรรม” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางธุรกิจ ไทย-จีน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565

MBA SAU

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

MBA SAU

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโครงการการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโครงการการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา : สัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 – วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้บ้านของนักศึกษา และบุคลากร ทั่วประเทศ

MBA SAU

ม.เอเชียอาคเนย์ร่วมกับเอสเทลลิเจนซ์เปิด ป.โทออนไลน์ ด้าน Data Analytics พร้อมรับ Certificate จาก Google

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ บริษัทเอสเทลลิเจนซ์ ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

MBA SAU

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Fuji Tusco Co., Ltd. รายวิชา KD001 Motivation and Teamwork

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Fuji Tusco Co., Ltd. เพื่อจัดทำหลักสูตร In-house Training ให้กับ Fuji Tusco Co., Ltd. ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดอบรมหลักสูตรที่สามในรายวิชา KD001 Motivation and Teamwork

MBA SAU

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Fuji Tusco Co., Ltd. รายวิชา MG004 Leadership & The Coaching Way

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Fuji Tusco Co., Ltd. เพื่อจัดทำหลักสูตร In-house Training ให้กับ Fuji Tusco Co., Ltd. ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเป็นหลักสูตรที่สองในหัวข้อ MG004 Leadership & The Coaching Way

MBA SAU

กิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว และ คุณพลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้มีพระคุณในการจัดตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงาน

MBA SAU

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (Student Life)

MBA SAU

วิทยากรพิเศษ MBA0201 Management and Business Essentials

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชากร เฮงษฎีกุล มาบรรยายพิเศษในรายวิชา MBA0201 Management and Business Essentials ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ “Negotiation Skills”

MBA SAU

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

MBA SAU

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 3

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 3 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

MBA SAU

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 2 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

MBA SAU

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 1

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 1 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

MBA SAU

โครงการอบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ เรื่อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA

MBA SAU

โครงการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 2

ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 3B ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

MBA SAU

หลักสูตร Corporate Governance and Business Ethics

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Fuji Tusco Co., Ltd. เพื่อจัดทำหลักสูตร In-house Training ให้กับ Fuji Tusco Co., Ltd.

MBA SAU

วันวิสาขบูชา “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ตามแนววิถีใหม่

ด้วยวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันวิสาขบูชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เชิญชวนนักศึกษาและคณาจารย์ในคณะร่วม “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เรียนรู้ความสำคัญของวันวิสาขบูชา และร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ผ่าน www.เวียนเทียนออนไลน์.com

MBA SAU

โครงการศึกษาดูงาน สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2563

ส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งในการเรียนการสอนนั้น คือ การศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ในการนำหลักการวิชาการความรู้ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ และการได้มีส่วนเข้าศึกษาดูงานจากสภาพเหตุการณ์จริงๆ ตามองค์กร สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้จากงานจริง

MBA SAU

โครงการ จิตอาสา บริการวิชาการพัฒนาชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เฌอชี๊ญ่า ตลาดไกวเปล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้

MBA SAU

การแข่งขันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน Duolingo

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยเน้นการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Duolingo

MBA SAU

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคารพลกฤษ ประโมทะกะ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นประธานเปิดพิธี

MBA SAU

โครงการเรียนรู้และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย : ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกันกับคณะวิชาได้จัดโครงการเรียนรู้และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย : ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

MBA SAU

วิทยากรพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ดร. ทศพร กาญจนภมรพัฒน์ มาบรรยายพิเศษในรายวิชา MBA0505 Service Marketing ในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดบริการด้านเครือข่ายความร่วมมือกับการจัดการความพึงพอใจของลูกค้า”

MBA SAU

วันคล้ายวันสถาปนา ม.เอเชียอาคเนย์ ปีที่ 47

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาเอเชียอาคเนย์ ปีที่ 47 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว และ คุณพลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้มีพระคุณในการจัดตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัย

MBA SAU

วิทยากรพิเศษ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ดร. พิชชาภา ทองดียิ่ง มาบรรยายพิเศษในรายวิชา MBA0505 Service Marketing ในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดบริการกับบทบาทของลูกค้าที่เกี่ยวข้องในการบริการ”

MBA SAU

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดโครงการ

MBA SAU

วิทยากรพิเศษ 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคุณชนาธิป เฌอญาดา มาบรรยายพิเศษในรายวิชา MBA0301 Strategic Human Capital Management ในหัวข้อ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ e-HRM ระบบ Work from Home”

MBA SAU

กิจกรรมพี่พาน้องไหว้คุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยนำโดยนักศึกษารุ่นพี่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พารุ่นน้องนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรไหว้รูปปั้นจำลองคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว สิ่งเคารพสักการะของชาวเอเชียอาคเนย์

MBA SAU

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 4 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 4 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

MBA SAU

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 3 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

MBA SAU

โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จัด โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

MBA SAU

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 2 

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 2 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

MBA SAU

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 1 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 1 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

MBA SAU

โครงการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษาจัดโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ “กิจกรรมบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2562”

MBA SAU

หลักสูตร Food Styling And Food Design Workshop

ศูนย์วิทยบริการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดหลักสูตร Food Styling And Food Design Workshop จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ MRMH Studio ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร

MBA SAU

หลักสูตร Project Management for Restaurant Executives

ศูนย์วิทยบริการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดหลักสูตร Project Management for Restaurant Executives ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคาร Knowledge Exchange Center (kx) BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ทางออกที่ 4

MBA SAU

การอบรมเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Table Manners)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับรายวิชา MBA0101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหาร นำนักศึกษาในรายวิชาเข้าอบรมเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Table Manners) ศึกษาดูงานและเสริมความรู้ เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร

MBA SAU

โครงการบูรณาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงกับการเรียนการสอน

ศูนย์วัฒนธรรมมฯ ร่วมกันกับคณะวิชา ได้จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงกับการเรียนการสอนขึ้น ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการสืบทอดงานด้านวัฒนธรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของไทยไว้

MBA SAU

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

MBA SAU

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารพลกฤษ ประโมทะกะ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นประธานเปิดพิธี