วารสารและบทความอาจารย์

1.อิทธิพลคั่นกลางแบบอนุกรมของความไว้วางใจในองค์การและความพึงพอใจในงาน ธัญนันท์ บุญอยู่

2.ร้านค้าสะดวกซื้อในฐานะตัวแปรกำกับการจัดการภาพลักษณ์องค์กรปลายน้ำ นภาพร ขันธนภา

3.กรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นภาพร ขันธนภา

4.อิทธิพลของปัจจัยการสนับสนุนด้านความรู้จากองค์การและจากตัวพนักงาน นภาพร ขันธนภา

5.ความสัมพันธ์ของการบริหารทรัพยากร นภาพร ขันธนภา

6.การบริหารการฝังลึกความรับผิดชอบต่อสังคมและการเทิดทูน นภาพร ขันธนภา

7.ความสุขของแรงงานไทย การวิเคราะห์คุณค่าการจัดการครอบครัว นภาพร ขันธนภา

8.ผลการศึกษาทัศนคติของแฟนคลับต่อภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล วิชากร เฮงษฎีกุล

9.การศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ วิชากร เฮงษฎีกุล

10.ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสายปฏิบัติ วิชากร เฮงษฎีกุล

11.ปัจจัยความผูกพันที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ วิชากร เฮงฏฎีกุล

12.ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิชากร เฮงษฏีกุล

13.การศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน วิชากร เฮงษฎีกุล

14.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด วิชากร เฮงษฎีกุล

15.แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน วิชากร เฮงษฎีกุล

16.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน วิชากร เฮงษฎีกุล

17.ปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว วิชากร เฮงษฎีกุล

18.ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL ทิฆัมพร พันลึกเดช

19.THAILAND'S TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY ทิฆัมพร พันลึกเดช

20.ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทิฆัมพร พันลึกเดช

21.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรี ทิฆัมพร พันลึกเดช

22.คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ ทิฆัมพร พันลึกเดช

23.กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า ฉัตรพล มณีกูล

24.การบริหารความเสี่ยง ฉัตรพล มณีกูล

25.กระบวนการลดต้นทุนคุณภาพ ฉัตรพล มณีกูล

26.ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดของผู้ทำบัญชี ฉัตรพล มณีกูล

27.ทัศนคติต่อการชำระภาษีของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ฉัตรพล มณีกูล

28.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฉัตรพล มณีกูล

29.การควบคุมภายในที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพข้อมูล ฉัตรพล มณีกูล

30.ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบัญชี ฉัตรพล มณีกูล

31.คุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับการวางแผนภาษีอากร ฉัตรพล มณีกูล

32.อิทธิพลของการรับรู้ภาวะผู้นำ ธัญนันท์ บุญอยู่

33.อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร ธัญนันท์ บุญอยู่

34.อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุ ธัญนันท์ บุญอยู่

35.ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ธัญนันท์ บุญอยู่

36.โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยด้านการรับรู้ ธัญนันท์ บุญอยู่

37.อิทธิพลเชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อประสิทธิภาพ ธัญนันท์ บุญอยู่

38.ปัจจัยและองค์กรและคุณค่าตราสินค้า สุมาลี รามนัฎ

39.ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ สุมาลี รามนัฏ

40.ตัวแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงิน สุมาลี รามนัฏ

41.การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต้ จำกัด สุมาลี รามนัฏ

42.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นมายโม่ สุมาลี รามนัฏ

43.กรณีศึกษาราคา Bitcoin ที่มีผลกระทบต่อคำนวณการเสียภาษี สุมาลี รามนัฏ

44.การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ สุมาลี รามนัฏ

45.อิทธิพลคั่นกลางของคุณค่าตราสถาบันของมหาวิทยาลัย สุมาลี รามนัฏ


Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์