how to build a website
แหล่งทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สำนักงบประมาณ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
เครือข่ายกาญจนาภิเษก 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมวิชาการ
กรมการศาสนา 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรมป่าไม้ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การเคหะแห่งชาติ 
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต 
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย 
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) 
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) 
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข 
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

การตรวจสอบวารสารวิชาการที่อยู่ใน Beall’s list of predatory publishers

            Beall’s list คือรายชื่อสำนักพิมพ์ (publishers) และรายชื่อวารสาร (Standalone journal) ที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความไม่ได้มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่วารสารดังกล่าวเป็นประเภท open access ที่ต้องเสียค่า page charge และวารสารดังกล่าวจะมีค่า journal impact factor สูง ซึ่งปัจจุบันวารสารที่อยู่ใน Beall’s list มีมากกว่า 1,000 ฉบับ

การตรวจสอบรายชื่อวารสารทำได้ดังนี้
1. https://web.archive.org/web/20161202192036/https://scholarlyoa.com/publishers/ เพื่อตรวจสอบรายชื่อสำนักพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ใน Beall’s list หรือ
2. https://web.archive.org/web/20161202192038/https://scholarlyoa.com/individual-journals/ เพื่อตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏอยู่ใน Beall’s list


เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักบทความที่ตีพิมพ์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
(1) วารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Institute for Scientific Information (ISI) ให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 1
(2) วารสารวิชาการนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของ ISI และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ การส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัยของ สกอ. ให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 3/4
(3) วารสารวิชาการระดับชาติที่ผ่านเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ สกอ. ให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 1/2
(4) วารสารวิชาการระดับชาติหากไม่อยู่ในเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ สกอ. จะต้องเป็นวารสารของสถาบันขึ้นไป และอยู่ในรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สกว. รับรองด้วย จึงให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 1/4
2. รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (proceedings) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(1) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (international conference) ที่มี proceedings ตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์ (full papers) ให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 1/3
(2) การประชุมวิชาการระดับชาติ (national conference) ที่จัดร่วมกันโดยสมาคม/ สถาบันที่เป็นนิติบุคคลมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป ต้องเป็นรายงานการประชุมที่เป็นรูปเล่มและเผยแพร่หลังการประชุม โดยงานที่พิมพ์ต้องเป็นผลงานฉบับสมบูรณ์ (full paper) ให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ 1/6


ระเบียบ/ ประกาศ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ 

ERIC

MathSciNet  

Pubmed  

Scopus  

Web of Science เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI

JSTOR  

Project Muse

 2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

 • TCI สืบค้นกลุ่มวารสาร 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒  


การสืบค้นงานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัย THAILIS 
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย TCI 
ฐานข้อมูล DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS
NRCT OFFICIAL E-JOURNAL: SCIENCE ASIA 
ฐานข้อมูล ThaiEdResearch 
ฐานข้อมูล EBSCOhost 
ฐานข้อมูล Elsevier 
ฐานข้อมูล Emerald
ฐานข้อมูล ERIC 
ฐานข้อมูล JSTOR
ฐานข้อมูล MathSciNet
ฐานข้อมูล ProQuest 
ฐานข้อมูล Pubmed 
ฐานข้อมูล SAGE Journals Online 
ฐานข้อมูล ScienceDirect 
ฐานข้อมูล SCIRP 
ฐานข้อมูล SCOPUS 
ฐานข้อมูล Springer 
ฐานข้อมูล Taylor & Francis 
ฐานข้อมูล Wiley
ฐานข้อมูล Web of Science 

ระบบอักขราวิสุทธิ์
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักวิจัย 


Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์