how to build your own website

แบบฟอร์มและคำร้องทั่วไป


แบบฟอร์มขอทำบัตรใหม่

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระเงิน


ท.มออ.01 คำร้องทั่วไป


ท.มออ.06 คำร้องถอนหลังกำหนด ติดW


ท.มออ.07 คำร้องขอลาพัก


ท.มออ.12 คำร้องโอนย้าย


ท.มออ.13 ใบมอบฉันทะ

คำร้องขอหนังสือรับรอง (ท.มออ.03)
- คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
- คำร้องขอหนังสือรับรอง คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
- คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา จบหลักสูตรแล้ว
- คำร้องขอหนังสือรับรองผลการศึกษา (นักศึกษาพิเศษ/นักศึกษาทดลองเรียน)
- คำร้องขอ Transcript 

คำร้องขอลาพักการศึกษา / ขอรักษาสภาพนักศึกษา(ท.มออ.07)
สำหรับปริญญาตรี

- ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา / ขอรักษาสภาพนักศึกษา

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์

บว.01 แบบเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.03 แบบคำร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.04 แบบรายงานความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.05 แบบคำร้องขอสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.06แบบคำร้องขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.07 แบบประเมินการสอบดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.08 แบบคำร้องขออนุมัติดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจรูปแบบการพิมพ์
บว.09 แบบส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนการยื่นคำร้องออนไลน์


1.เข้าระบบตามลิงค์ที่กำหนด 

2.จะเข้าระบบการยื่นคำร้องออนไลน์ได้ ต้อง เข้า เมล์มหาวิทยาลัยก่อน 

3.กรอกข้อมูล และแนบไฟล์เอกสาร พร้อมด้วยไฟล์หลักฐานการชำระเงิน ตามที่ระบุในใบคำร้อง 

4.เมื่อส่ง คำร้องออนไลน์แล้ว ให้ตรวจสอบ ข้อมูลจากเมล์ของนักศึกษา 

5.รับเอกสาร ตามวันเวลาที่ ส่งกลับทาง เมล์  

กรณีมีปัญหา สามารถสอบถามเพิ่มเติม ทางเมล์ forms@sau.ac.th  หรือ ติดต่อ สำนักงานทะเบียนและประมวลผล 02-8074500 ต่อ 371,372 และ 374 

Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์