how to make your own site

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษารุ่นพี่กล่าวต้อนรับ มีการแนะนำการจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (Student Life) ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมกับมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การกำหนดทิศทางธุรกิจและแนวคิดการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้บริหารในช่วงวิกฤตและหลังวิกฤตโควิด 19 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชากร เฮงษฎีกุล


Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์