how to make your own site

SAU Analytic Talk

บัณฑิตวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงความรู้ได้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในยุค Digital Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานตลอดเวลาจึงได้จัดทำโครงการ SAU Analytic Talk ขึ้นครั้งแรกออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00 น. โดยมี ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Future of Analytics and Digital Disruption โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมงานAddress

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์