how to make your own site

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาสามารถมองเห็นแนวทางและความต้องการของตนเอง โดยการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มุ่งหวังให้ข้อมูลสำคัญเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาประเทศ และประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางแนวโน้มธุรกิจ แนวคิดการบริหารงาน การปรับตัวธุรกิจ และการทำงานยุคหลังโควิด 19” โดย ผศ.ดร.วิชากร เฮงษฎีกุลAddress

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์