how to make your own site

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัล (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัล (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ปีการศึกษา 2565 ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ. ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ในหลักสูตร มีการแนะนำการจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (Student Life) ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตอย่างมีคุณภาพAddress

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์