how to make your own site

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีการพบปะระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในช่วงเช้า ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพรหม และศาลย่าแปลก ก่อนเข้าพิธีการ โดยมี ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษารุ่นพี่กล่าวต้อนรับ มีการแนะนำการจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (Student Life) ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมกับมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 หลังสถานการณ์โควิด กลยุทธ์ การจัดการ และแนวทางการบริหาร ปรับตัวอย่างไร โดย ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท์Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์