web design templates

โครงการ จิตอาสา บริการวิชาการพัฒนาชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563  

    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เฌอชี๊ญ่า ตลาดไกวเปล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และความร่วมมือกัน ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรับผิดและความสามารถผลิตงาน ความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม โดยในโครงการนักศึกษาได้ร่วมกับอาจารย์บรรยายให้ความรู้กับชาวบ้านที่มาร่วมโครงการ ในหัวข้อการนำหลัก 7Ps มาประยุกต์ในการบริหารจัดการทางการตลาด และได้จัดอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ (website) ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมให้เกิดการแผร่หลาย

Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์