free html site templates

โครงการศึกษาดูงาน สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2563 
    
    ส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งในการเรียนการสอนนั้น คือ การศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ในการนำหลักการวิชาการความรู้ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ และการได้มีส่วนเข้าศึกษาดูงานจากสภาพเหตุการณ์จริงๆ ตามองค์กร สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้จากงานจริง ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ทำงานวิจัย และสามารถนำาความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทางาน และบังเกิดประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จึงได้จัดโครงการ ศึกษาดูงานขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมสายใหม่ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานในรูปสหกรณ์ที่ผลประโยชน์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับสมาชิกแล้วนับได้ว่าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) คือทางออกของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างแท้จริง สมดังพระราชปรารถนาและพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้บรูณาการการจัดการเรียนการสอนวิชา MBA 0306 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม และวิชา MBA0205 การคิดเชิงออกแบบ เข้ากับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาครั้งนี้ด้วย


Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์