make a website for free

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 4

         วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 4 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการบัญชี ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting ภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังเนื้อหาของหลักสูตรและคำแนะนำในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท M.B.A. ก่อนจะเข้าช่วงสัมมนาพิเศษตามหัวข้อในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและบุคคลที่สนใจหลักสูตรได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน
        โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาวิณี เจือติระรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบบ Visual Thinking มาบรรยายในหัวข้อ Design Your Dream Job


Mobirise

Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30