simple website templates

โครงการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ
        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษาจัดโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ “กิจกรรมบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2562” โครงการจะประกอบไปด้วยการให้บริการทางวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการตลาด และการบริหารจัดการเว็บไซต์ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงแนะนำวิธีการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองและครบครัวจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไททรงดำบ้านหัวเขาจีน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

 บ้านหัวเขาจีน
            บ้านหัวเขาจีน เป็นนามเรียกขานถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนชาติพันธุ์หนึ่งเรียกว่า “ไทยทรงดำ” เป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษา และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านไทยทรงดำไว้อย่างเหนียวแน่น จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี


ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ชาวบ้านหัวเขาจีนยังคงรักษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านไทยทรงดำไว้ โดยมีพื้นฐานการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไว้ใช้ในครัวเรือน โดยมีเอกลักษณ์สำคัญคือผ้าซิ่นลายแตงโมและการทอผ้าขาวม้า ด้วยเหตุนี้ชุมชนจึงเกิดความคิดริเริ่มในการรวมกลุ่มทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพที่เสริมรายได้ให้กับครอบครัว
          ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชุมชนเป็นผ้าทอมือจากเส้นด้ายที่ย้อมจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ต่างๆ (ต้นประดู่, ต้นคราม ลูกมะเกลือ) นำมาย้อมเพื่อให้เกิดสีสันบนผืนผ้า มีทั้งที่เป็นผ้าผืนที่สามารถนำไปตัดเป็นชุดได้ และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าขาวม้าทั้งที่เป็นเสื้อผู้ชายหรือเสื้อผู้หญิง กระเป๋า เป็นต้น


การแต่งกาย
         ส่วนใหญ่การแต่งกายด้วยเครื่องนุ่มห่มที่มีสีดำเป็นส่วนใหญ่ ผู้ชายจะสวมส้วงขาสั้น ซึ่งก็คือกางเกงขาสั้นสีดำ สวมเสื้อไท ที่มีลักษณะเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวสีดำผ่าหน้าและติดกระดุมประมาณ 15-20 เม็ด ส่วนผู้หญิงจะสวมผ้าซิ่นลายแตงโม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวชุมชน และสวมเสื้อก้อม ซึ่งก็คือเสื้อแขนกระบอกยาวสีดำ ผ่าหน้าและติดกระดุมประมาณ 10 เม็ด

วัฒนธรรมและความเชื่อ
            ชาวไทยทรงดำยังนับถือ ผีบรรพบุรุษ หรือผีประจำเรือนของตนเองอีกด้วยเชื่อว่า ผีเรือน คือผู้คุ้มครองปกป้อง ผู้คนและบ้านเรือนให้อยู่ร่วมกันได้ และยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีการเซ่นไหว้กัยในเดือนหก เดือนแปด และเดือนสิบสองของทุกปี ซึ่งชาวไทยทรงดำเรียกว่า “พิธีเสนบ้านเสนเรือน”


การดำเนินชีวิต
            ชาวบ้านหัวเขาจีนดำเนินชีวิตตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถสร้างรายได้จากอาชีพหลักและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนได้ เช่น การทำการเกษตร ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การเปิดโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น
Cr : สำนักข่าวไทย

Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์